دوره و شماره: دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، آذر 1390