دوره و شماره: دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، خرداد 1390، صفحه 1-299