استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام‌الشمول

نویسنده

استادیار پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

این اندیشه عموماً پذیرفته شده است که در مورد نقض تعهدات بین‌المللی خاصی که از منافع جمعی گروهی از دولت‌ها یا منافع کل جامعه بین‌المللی حمایت می‌کند (تعهدات عام‌الشمول)، دولت‌هایی می‌توانند به مسئولیت استناد کنند که خود زیان ندیده‌اند. دولت غیرزیان‌دیده که محق به استناد به مسئولیت است به عنوان عضو گروهی از دولت‌های ذینفع آن تعهد یا در واقع به عنوان یکی از اعضای جامعه بین‌المللی در کل اقدام می‌کند؛ در حالی که براساس طرح مسئولیت بین‌المللی دولت 2001 استناد به مسئولیت توسط دولت‌های غیرزیان‌دیده مشروط به همان شرایطی است که دولت زیان‌دیده برای استناد باید آن‌ها را رعایت کند (مواد 43 ،44، 45). اما ادعاهایی که دولت‌های غیرزیان‌دیده می‌توانند به هنگام استناد مطرح کنند طیف محدودتری از حقوق را شامل می‌شود. در نهایت دولت‌های غیرزیان‌دیده درخصوص نقض تعهدات عام‌الشمول از حق اقامه دعوا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Invocation of State Responsibility for Breach of Obligations Erga Omnes

نویسنده [English]

  • Mahdi Haddadi
چکیده [English]

This idea is generally accepted that in case of breaches of specific obligations protecting the collective interests of a group of states or the interests of the international community as a whole (obligations erga omnes), responsibility may be invoked by states which are not injured. A non-injured state which is entitled to invoke responsibility is acting as a member of a group of states to which the obligation is owed or indeed as a member of the international community as a whole. Whereas, under Draft Articles on States Responsibility 2001, the invocation of state responsibility by non-injured states is subject to the conditions that govern invocation by an injured state (articles 43،44،45). But categories of claim which non-injured states may make when invoking responsibility as compared to those of injured states are limited in range of rights. Finally non-injured states should be entitled to bring ICJ proceedings in response to breach of obligations erga omnes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • invocation
  • obligation erga omnes
  • injured state
  • non-injured state
  • international community
  • international state responsibility