دوره و شماره: دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، مرداد 1389، صفحه 1-312