تأملی بر وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

حقوق توسل به زور به مشروعیت توسل به زور توسط تابعان حقوق بین‌الملل می‌پردازد. تردیدهای زیادی درخصوص حقوق توسل به زور در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی وجود ندارد، اما در حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی سؤالاتی در پیش‌ رو وجود دارد که ارزیابی مستقل در این خصوص را ضروری می‌سازد. پیش از بررسی حق شورشیان در توسل به زور و حق دولت مرکزی در دفاع مشروع، لازم است حدود و ثغور مفهوم مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی و مفهوم شورشیان مشخص شود. این مقاله با طرح ابهامات موجود در این دو مفهوم تلاش دارد تا حق توسل به زور از سوی شورشیان را در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی در عرصه دکترین و حقوق بین‌الملل موضوعه مورد ارزیابی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on Insurgents Status in Resorting to Use of Force

نویسنده [English]

  • Yaser Ziaie
چکیده [English]

The right to resort to force investigates legitimacy of the use of force by subjects of international law. There is no doubt about jus ad bellum in international armed conflicts law that there are some questions about jus ad bellum in non-international armed conflicts law which makes it important to study in this matter. It is necessary to enlighten boundaries of the two concepts: insurgents and non-international armed conflicts, then we can assess rights of insurgents to use force in non-international armed conflicts. This paper tries to analyze rights of insurgents to use force in non-international conflicts both in doctrine and in positive international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • insurgents
  • Jus ad bellum
  • self-defence
  • armed conflicts law
  • non-international armed conflicts
  • second additional protocol
  • common article 3 of the Geneva Conventions