تجمیع محکومیـت‌هـا بـرطبـق معیـار سلیبیسی در حقوق بین‌الملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا

نویسنده

. دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل در دانشگاه پاریس دو

چکیده

تجمیع محکومیت‌ها زمانی مطرح می‌شود که عملی واحد، اوصاف حقوقی متعددی به خود بگیرد. در این حالت، متهم به‌خاطر عملی واحد که می‌تواند واجد عناوین کیفری متعدد گردد محاکمه می‌شود. در حقوق بین‌الملل کیفری، برخی اعمال تنها می‌توانند واجد وصف ژنوسید گردند، مانند اقداماتی که به‌منظور ممانعت از زاد و ولد در گروه قربانی صورت می‌پذیرند. برخی اعمال، مانند اقدام به تخریب اموال غیرنظامی جایی که ضرورت نظامی چنین اقدامی را توجیه نمی‌کند، نیز تنها می‌توانند واجد وصف جنایت جنگی شوند. با این حال، به‌دلیل دامنه وسیع تعاریف ارائه شده از برخی جنایات بین‌المللی، اعمالی همچون قتل، تجاوز جنسی یا شکنجه می‌توانند همزمان در چارچوب تعاریف جنایات بین‌المللی متعدد قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Le critéve celebici du cumul des declarations de culpabilité en droit pénal international

نویسنده [English]

  • Hadi Azari
چکیده [English]

La question du cumul des qualifications criminelles se pose lorsqu’un fait unique tombe sous le coup de plusieurs qualifications juridiques. En droit pénal international, en raison de l’étendue de la définition de certains crimes internationaux, une catégorie d’actes criminels comme le meurtre, le viol ou la torture, entre autres, peut relever simultanément de la définition des différents crimes internationaux. Devant les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, au vu de l’absence de règle statutaire en la matière, le critère retenu pour autoriser la condamnation multiple, avant l’arrêt Celebici, variait d’une affaire à l’autre. L’arrêt Celebici, rendu par la chambre d’appel, a mis un terme à la diversité des solutions retenues dans les jugements antérieurement rendus par les tribunaux ad hoc. Dans cet arrêt, la chambre d’appel a dégagé un critère, désormais approuvé par les tribunaux ad hoc dans les affaires ultérieures, à appliquer pour décider dans quel cas il est possible de prononcer ou confirmer des condamnations multiples à raison des mêmes faits sur la base des différentes dispositions statutaires.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cumul des qualifications criminelles
  • fait unique
  • crimes internationaux
  • tribunaux pénaux internationaux
  • arrêt Celebici
  • élément nettement distinct
  • spécialité réciproque
  • spécialité unilatérale