دوره و شماره: دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، آذر 1388، صفحه 1-349