دوره و شماره: دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، خرداد 1388، صفحه 1-464 
در فراسوی حقوق معاهدات: پدیداری حقوق عرفی جدیدی در حمایت از میراث فرهنگی

صفحه 127-148

10.22066/cilamag.2009.17372

فرانچسکو فرانکیونی؛ مترجمان: علیرضا ابراهیم‌گل؛ فرزانه آقاشاهی


تحقق رؤیا: داوری خود آیین

صفحه 163-193

10.22066/cilamag.2009.17374

جولیان دی. ام. لیو؛ ترجمه: فیض‌الله جعفری


منشور اجتماعی اروپایی بازبینی شده مصوب 3 می 1996

صفحه 377-409

مترجم: دکتر حسن مرادزاده؛ با همکاری زهراالسادات نواب زاده شهربابکی