صلاحیت شورای حقوق بشر ملل متحد و ساز و کارهای خاص آن راجع ‌به مخاصمات مسلحانه: اعدام‏های فراقانونی در چارچوب «مبارزه با تروریسم»

نویسندگان

1 استاد حقوق بین‌الملل در کرسی جان نورتون پومروی از دانشکدۀ حقوق دانشگاه نیویورک و گزارشگر ویژۀ ملل متحد در موضوع اعدام‏های فراقانونی، فوری یا خودسرانه

2 محقق پروژۀ اعدام‏های فراقانونی از دانشگاه نیویورک

3 مدیر پروژۀ اعدام‏های فراقانونی از دانشگاه نیویورک

4 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی


عنوان مقاله [English]

The Competence of the UN Human Rights Council and Its Special Procedures in relation to Armed Conflicts: Extrajudical Executions in the "War on Terror"

نویسندگان [English]

  • Philip Alston 1
  • Jason Morgan- Foster 2
  • William Abresch 3
  • Translated by Ehsan Javid 4
1
2
3
4
چکیده [English]

از سال 2003 ایالات متحده امریکا به‌عنوان بخشی از راهبرد «مبارزه با تروریسم»، بر این بوده است که کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و خلف آن، شورای حقوق بشر و نیز «ساز‌ و‌ کارهای خاص» گزارش‌دهی این دو رکن، همگی فاقد صلاحیت لازم برای بررسی تخلفات صورت گرفته در چارچوب مخاصمات مسلحانه هستند. مقالۀ حاضر در پی آن است تا استدلالات مطرح شده از سوی ایالات متحده را در حیطۀ خاص فعالیت گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد اعدام‏های فراقانونی، فوری یا خودسرانه مورد بررسی قرار دهد. نویسندگان بر این عقیده‌اند که رویۀ ثابت نهادهای حقوق بشری که در طول تقریباً 25 سال، اغلب از سوی ایالات متحده مورد حمایت واقع شده و تا سال 2003 مورد مخالفت این کشور نبوده‌اند با رویکرد فعلی ایالات متحده در تضاد است. پذیرش رویکرد فعلی ایالات متحده، نه تنها تلاش برای مسئول شناختن امریکا را تضعیف خواهد کرد، بلکه کلاً تأثیری شگرف بر نظام بین‌المللی مسئولیت خواهد گذاشت.

مشخصات مأخذ مقاله به شرح ذیل می‌باشد:
Philip Alston, Jason Morgan-Foster and William Abresch, The Competence of the UN Human Rights Council and its Special Procedures in relation to Armed Conflicts: Extrajudicial Executions in the "War on Terror", The European Journal of International Law Vol. 19 no. 1 © EJIL 2008, pp. 183 -209.