منشور اجتماعی اروپایی بازبینی شده مصوب 3 می 1996

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری حقوق اجتماعی دانشگاه پاریس 10 (نانتر)


عنوان مقاله [English]

European Social Charter (revised 3 May 1996)

نویسندگان [English]

  • Hassan Moradzadeh 1
  • Zahrasadat Navvabzadeh Shahrebabaki 2
1
2