تعهدات خریدار در بیع بین‌المللی: مطالعه‌ای تحلیلی در رویه قضایی‌کنوانسیون بیع بین‌المللی‌کالا

نویسندگان

دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

Obligation of Buyers in International Sales, A Critical Analysis of CISG Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Larry A. Di Matteo, et al
  • Translated by Mashallah Bana Niasari
این مقاله ترجمه فصل پنجم از کتاب زیر است:
Larry A. DiMatteo, Lucien J. Dhooge, Stephanie Greene, Virginia G. Maurer, and Marisa Anne Pagnattaro, International Sales Law: A Critical Analysis of CISG Jurisprudence, Cambridge University Press, First Published 2005, Chapter Five, PP. 76-100.