دوره و شماره: دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، دی 1387، صفحه 1-427 
نظم عمومی در حقوق اروپا

صفحه 185-197

10.22066/cilamag.2008.17529

کاترین کِسِجیان؛ مترجم: فیض‌الله جعفری