التزام بینﺍلمللی دولت به رعایت حقوق بشر: مقیّد به مکان؟

نویسنده

نـامزد دریافت درجۀ دکـتـــری در رشتۀ حقـوق بینﺍلملل دانـشـکـدۀ حـقـــوق و علـوم سـیاسـی دانـشـگـاه عـلامـۀ طـباطـبایــی و وکـیـل دادگـستـری

چکیده

شمول جغرافیایی تعهدات حقوق بشری دولتﻫﺎی متعاهد نسبت به اسناد و معاهدات حقوق بشری اکنون صرفاً به عرصه قلمرو تحت حاکمیت آنها محدود ﻧﻤﻲگردد؛ بلکه به‌نظر ﻣﻲرسد با خروج از آن حیطه، سیر تکامل را ﻣﻲپیماید؛ به‌طورﻱکه دولتﻫﺎی متعاهد را در حوزۀ جغرافیایی گستردﻩتری ملتزم به رعایت حقوق و آزادﻱهای مندرج در این اسناد ﻣﻲکند. به دیگر سخن، با احراز دستهﺍی از شرایط و متعاقباً از طریق توسعۀ چارچوب گسترۀ تحت صلاحیت دولتﻫﺎ، اقداماتی که آنان در نقض التزامات قراردادی نشأت گرفته از اسناد تعهدآور حقوق بشری در خارج از عرصۀ قلمرو خود (به‌طور مستقیم و یا حتی غیرمستقیم) مرتکب ﻣﻲگردند، و یا حتی در سرزمینی که نوعاًَ التزامات قراردادی مزبور، به‌طور معمول در آنجا قابلیت اجرا ندارد مرتکب ﻣﻲشوند را ﻣﻲتوان درحوزۀ مسئولیت بینﺍلمللی دولتﻫﺎ مطرح ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Obligation of State to Respect Human Rights: Narrow to Locality?

نویسنده [English]

  • Seyed Ziya-edin Madani
چکیده [English]

The geographical scope of the states’ human right commitments is no more restricted merely to the territory within their sovereignty; but as it seems the scope is gradually moving forward to acquire a wider concept so that it obliges member states to a convention of human rights, to respect and protect the rights and freedom set forth therein in a vaster geographical domain. It is also worth noting that the positive obligations of States in securing the terms and rights set forth in a convention as such, either inside the territory (where a state exercises full sovereignty) or outside the territory, require to be proportionate to the extent and expansion of the control in fact and practically exercised by those States in the either region. In other words, through proving a number of conditions and subsequently through expansion of framework of the scope within their jurisdiction of states, it brings about the discussion of the responsibility of states to be attributed to the state breaching the contractual obligations (directly or indirectly) derived from human rights treaties whom is a party to outside the bordering territory thereof, or even in a territory where the said obligations are not typically implemented. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Within the Jurisdiction
  • human rights
  • Human Right Obligations
  • Geographical Scope of Jurisdiction
  • International Commitments of States to Respect Human Rights
  • Geographical Scope of Human Rights