دادگاه استیناف (بخش مدنی) استیناف از رأی جناب آقای قاضی گری TLQ/06/0601 Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL تاریخ: 30 آذر 1386 (برابر با 21 دسامبر 2007)

تازه های تحقیق

در محضر:

قاضیعالی انگلستان و ولز

جناب قاضی محترم لرد وال (Lord Justice Wall)

و جنـاب قـاضی محتـرم لـرد لارنس کالینز

(Lord Justice Lawrence-Collins)

فیمابین:

تجدیدنظرخواه: دولت جمهوری اسلامی ایران

و

تجدیدنظرخوانده: گالری برکت با مسئولیت محدود

سر سیدنی کنتریج، نورمن پالمر و دیوید اسکنل از مؤسسه ویدرز ال ال پی (Messrs Withers LLP) از طرف تجدیدنظرخواه

فیلیپ شپرد و دیوید هربرت از مؤسسه لین و شرکاء ال ال پی (Messrs Lane & Partners LLP) از طرف تجدیدنظرخوانده

تاریخ‌های استماع: 17 و 18 مهر 1386 برابر با 10ـ9 اکتبر 2007


عنوان مقاله [English]

Judgment of the Court of Appeal of London Re: Government of the Islamic Republic of Iran v. The Barekat Gallery Limited