دوره و شماره: دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، دی 1389، صفحه 1-339