شکل‌های نامتقارن بین‌المللی شدن حقوق کیفری

نویسندگان

1 استاد دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه پواتیه

2 دانشجوی دکترای حقوق کیفری دانشگاه پواتیه

چکیده

بین‌المللی شدن حقوق کیفری، حرکتی است که سرانجام آن را به‌درستی نمی‌دانیم. از این حرکت تنها شکل‌های آن را می‌شناسیم که برخی از آنها کم و بیش نامتقارن هستند. مقاله حاضر، این بی‌تقارنی را از کمترین تا بیشترین اندازه آن، بررسی می‌کند و دشواری‌های ناشی از آن جهت نظریه‌پردازی در مورد مجموع این شکلها را خاطرنشان می‌سازد.

عنوان مقاله [English]

Des figures asymétrigues de l'internationalisation du droit pénal

نویسندگان [English]

  • Michel Massé 1
  • Michel Massé 2
1
2
Michel Massé, Des figures asymétriques de l’internationalisation du droit pénal, Revue de science criminelle et du droit pénal comparé, Octobre / Décembre 2006. pp. 755- 765.