اسناد بین‌المللی «کنوانسیون بین‌المللی سرکوب اقدامات تروریسم هسته‌ای»


عنوان مقاله [English]

International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism

مجمع عمومی سازمان ملل متحد                                  الف/59/766
 
نشست پنجاه و نهم                                                 توزیع: عمومی
دستور کاری شمارة 148                                          4 آوریل 2005
اقدامات معطوف به محو تروریسم بین‌المللی                      نسخه اصلی: انگلیسی