قواعد ضروری جهت اعتبار تعاملات (تراکنشهای) الکترونیکی در عرصه جهانی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

The Rules for Ensuring Enforceability in a Global Environment

نویسنده [English]

  • Translated by Mostafa Bakhtiarvand
مأخذ مقاله
Tomas G. Smedinghoff, On Line Transactions: The Rules for Ensruing Enforceability in a Global Environment, The Computer and Internet Lawyer, Volume 23, Number 4, April 2006, pp. 6-17.