نظم عمومی در حقوق اروپا

نویسندگان

1 استاد دانشگاه پانتئون‌آسا پاریس2 (Panthéon-Assas Paris II).

2 دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 هرکس معاهده مؤسس جامعه اروپا را خوانده باشد، متوجه شده است که دولتهای عضو مجازند از اجرای حقوق جامعه اروپا، به این دلیل که قاعدة مورد نظر با نظم عمومی آنها تناقض دارد، امتناع کنند. هرچند این مقررات ـ عمدتاً در حوزه قواعد بازار داخلی، که مورد تأکید این مقاله است ـ از سال 1957 بدون تغییر مانده است، رویه دیوان دادگستری اروپا و بعداً حقوق ثانوی، نشان می‌‌دهد که دولتهای عضو در استفاده از نظم عمومی خود به‌شدت کنترل می‌‌شوند. هدف این مقاله، اثبات این امر است که در عمل چیزی از این استثناء (ایراد) باقی نمانده است، هرچند می‌‌دانیم که دیوان دادگستری اروپا و حقوق ثانوی نه تنها مفهوم و محتوای آنچه می‌توانست تشکیل‌دهنده نظم عمومی دولت عضو باشد، بلکه فرآیند واقعی اجرای آن‌را نیز تعیین کرده‌اند.
 

عنوان مقاله [English]

Public Order in European Law

نویسندگان [English]

  • Catherine Kessedjian 1
  • Translated by Fiezollah Jafari 2
مشخصات و مأخذ اصلی مقاله به قرار ذیل است:
Catherine Kessedjian, "Public Order In European Law", in: Erasmus Law Review, vol. 1, Issue 1, 2007, pp. 25-38.