آراء مربوط به ایرادات مقدماتی صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های مشروعیت توسل به‌زور

نویسندگان

1 MA (از دانشگاه کمبریج)، LLM (از دانشگاه نیویورک) و Diploma در حقوق بین‌الملل (از دانشگاه کمبریج)

2 عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری

چکیده

دیوان بین‌المللی دادگستری در آراء مربوط به ایرادات مقدماتی در پرونده‌های مشروعیت توسل به‌زور معتقد بود که صلاحیت استماع دعاوی را ندارد. با وجود اتفاق آراء اعضای دیوان در این نتیجه‌گیری، روشن است که بین قضات درخصوص مبانی‌ای که منجر‌ به این تصمیم شد اختلاف نظر عمیق وجود داشت. تنها اکثریت ساده‌ای از قضات به این استدلال ملزم بودند که دیوان باید در مورد مسئله صلاحیت به‌علت شخصی (صلاحیت مربوط به شخص خوانده) در ارتباط با عضویت صربستان و مونته‌نگرو در سازمان ملل قبل از سال 2000 اتخاذ تصمیم نماید. اقلیت قضات شدیداً به انتخاب چنین مبنایی برای تصمیم‌گیری به‌ویژه با توجه به الزامات آشکاری که برای دیوان در مورد سایر پرونده‌های مطروحه در آن وجود داشت، انتقاد داشتند. 

عنوان مقاله [English]

The Preliminary Objections Judgments of the International Court of Justice in the Legality of Use of Force Cases

نویسندگان [English]

  • Simon Olleson 1
  • Translated by Ali Ghasemi 2
مشخصات مأخذ مقاله به شرح زیر است:
Olleson Simon, "Killing Three Birds with One Stone"? The Preliminary Objections Judgments of the International Court of Justice in the Legality of Use of Force Cases, Leiden Journal of International Law, 18 (2005), pp. 237-255.