دوره و شماره: دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، آذر 1386، صفحه 1-432 
شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

صفحه 169-191

10.22066/cilamag.2007.17692

مارگاریتا تی.بی. کول؛ ترجمة مصطفی ‌ السان؛ علی رضایی