مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن

نویسنده

دکترای حقوق تجارت بین‌الملل و قاضی دیوان عالی کشور.

چکیده

اتخاذ قراردادهای بیع متقابل به‌عنوان روش تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت و گاز در ایران از یک‌سو ناشی از محدودیتها و الزامات قانونی و از سوی دیگر ناشی از الزامات اقتصادی بوده است. قراردادهای بیع متقابل ماهیتاً از تأسیسات حقوقی خارجی مشابه، همچون قراردادهای مشارکت در تولید، قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری، قراردادهای امتیازی متفاوت است. همچنین این قراردادها از نظر ماهیتی متفاوت از تأسیسات حقوقی داخلی همانند بیع، معاوضه، جعاله، اجاره به شرط تملیک هستند. این قراردادها در مدل ایرانی خود ماهیتی خاص دارند و مشابهت کاملی با هیچ‌یک از تأسیسات حقوقی داخلی و خارجی ندارند. طرفین چنین قراردادی قصد می‌کنند یک مجموعه قرارداد جدید با شرایط کاملاً متفاوت از سایر قراردادهای مرسوم، در قالب یک قرارداد جامع منعقد نمایند که مبنای اصلی آنها همانند قراردادهای دیگر، تراضی طرفین است. این تراضی تا جایی که مخالف قوانین و مقررات نباشد پذیرفتنی و لازم‌الاجرا است. سیری در این مقاله جایگاه این قرارداد را برای خواننده روشن‌تر خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Legal Nature of Buy-Back Contracts and the Related Laws and Regulations

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Saber
چکیده [English]

            Selecting Buy-Back Contracts as a method of financing projects in oil and gas industry has been, in the one hand, due to the legal limitations and requirements and due to the economic requirements on the other hand. Buy-Back contracts are different in nature from foreign legal institutions such as Counter-Trade and its various forms, i.e. production sharing agreements, joint venture contracts, concession contracts. Moreover they are, in the Iranian model, different in nature from domestic legal institutions such as sales and barters.
            Indeed Buy-Back Contracts have a sui generis nature and are not completely similar to any of foreign and domestic legal institutions. Parties to these contracts intend to make a series of contracts under a single contract with very different conditions from usual contracts. Their basis as every other contract is mutual consent of the parties. This mutual consent must be accepted and respected in so far as it is not against prevailing laws and regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buy-Back Contracts
  • Investment-Barter
  • Finance
  • Legal Limitations
  • Economic Requirements
این مقاله از رساله دکتری تخصصی حقوق تجارت بین‌الملل نگارنده اقتباس شده است که در اردیبهشت 1386 در مرکز آموزشهای عالی بین‌المللی دفاع شده است.