دوره و شماره: دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، خرداد 1386، صفحه 1-388 
عرف و پذیرش آن در حقوق بازرگانی فراملی

صفحه 201-241

10.22066/cilamag.2007.17801

پروفسور روی اِم. گوود؛ ترجمة حمیدرضا علومی یزدی