بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران

چکیده

عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست‌اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می‌تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل‌تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.

عنوان مقاله [English]

A Review of the U.K. Anti-Terrorism Crime and Security Act

نویسندگان [English]

  • Mahdi Hatami 1
  • Mahmood Hajizadeh 2
چکیده [English]

The Criminal Justice and observance of Human Rights principles have important roles in efficiency of bodies involved in combating against terrorism. As some states like U.K. have violated several international provisions such as International Civil and Political Covenant and the European Convention of Human Rights, this article tries to verify Anti-Terrorism Crime and Security Act (ATCSA) and its critiques with International standards. This study may comprise of vital message for those states which involved in operations against terrorism. The judgments of European Court of Human Rights and General Comments of International Human Rights Committee which are of important guidelines on judicial principles in combating against terrorism are also reviewed.