عرف و پذیرش آن در حقوق بازرگانی فراملی

نویسندگان

1 روی ام. گوود پروفسور و استاد کرسی حقوق انگلیس در دانشگاه آکسفورد و عضو کالج سنت جونز آکسفورد می‌باشد.

2 استادیار گروه حقوق دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی


عنوان مقاله [English]

Usage and its Reception in Transnational Commercial Law

نویسندگان [English]

  • Roy M. Good 1
  • Translated by Hamid Reza Oloumi Yazdi 2
1
2
این نوشته برگردان مقالة زیر است:
Goode, Roy M., USAGE AND ITS RECEPTION IN TRANSNATIONAL COMMERCIAL LAW, International and Comparative Law Quarterly, [vol. 46, Jan. 1997], pp. 1-36.