دیوان بین‌المللی کیفری و میانکنش‌های حقوق داخلی و بین‌المللی

نویسندگان

1 استاد در کالج فرانسه

2 دانشجوی دورۀ دکتری (رشته حقوق کیفری) دانشگاه پواتیه فرانسه

چکیده

نگارندگان کنوانسیون رُم با طرح اصل تکمیلی بودنِ صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری در مادۀ یک کنوانسیون نامبرده، به‌نظر می‌رسد، پیش از هر چیز دغدغۀ حفظ صلاحیت دادگاههای ملّی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان را داشته‌اند. با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال مطلق هر یک از حوزه‌های ملّی و بین‌المللی عدالت کیفری، و نه وابستگی تنگاتنگ آنهاست؛ فرضیه پیشنهادی عبارت است از پیدایش مفهومی که از تناوب دو مفهوم یگانگی/ دوگانگی فراتر رفته و به سلسله مراتب میان هنجارها کارکردی میانکنشی می‌دهد. این امر نظم حقوقیی را به دنبال دارد که می‌توان آن را نظمی کثرت‌گرا نامید. این مسئله، نخست از طریق ارجاع به مفاهیم حقوق موضوعه تبیین می‌شود که از این پس، مستلزم رویه‌های میانکنشی است. البته بررسی این رویّه‌ها ما را به تأمّلی بیشتر نظری، در مورد فرایندهایی که آنها را محدود می‌سازد، سوق می‌دهد.

عنوان مقاله [English]

La Cour Pénale internationale et les interactions entre droit interne et international

نویسندگان [English]

  • Mirelle Delmas-Marty 1
  • Rouhedine Kordalivand 2
1
2
مشخصات مأخذ مقاله به شرح ذیل است:
Mirelle Delmas-Marty "La Cour pénal internationale et les interactions entre droit interne et international" Revue des sciences criminelles et du droit comparé, Janvier – Mars 2003.