اگزیستانسیالیسم در عراق: قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت و حقوق اشغال نظامی

نویسندگان

1 نویسنده، حقوقدان وزارت دفاع هلند و دارای مدرک دکترا از دانشگاه «لیدن» است.

2 مدرس دانشگاه و دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه پیام نور مرکز تهران

چکیده

در دوره اشغال نظامی و تا زمان انتقال حاکمیت به دولت موقت عراق در ژوئن 2004، حقوق اشغال نظامی بخش مهمی از رژیم حقوقی قابل اعمال در عراق بود. قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد عراق به‌ویژه قطعنامة شماره 1483 نیز بخش مهم دیگری از این رژیم حقوقی را تشکیل می‌داده، البته لزوماً از همه جهات با حقوق اشغال نظامی منطبق نبوده است. در این نوشتار، نویسنده رابطة میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت را مورد بررسی قرار داده و این پرسش را مطرح کرده که آیا و تحت چه شرایطی، شورای امنیت می‌تواند از حقوق اشغال نظامی عدول کند. بدین منظور، نویسنده مواد مربوطه منشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در ادامه نویسنده این مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهد که آیا شورای امنیت واقعاً  در عراق از حقوق اشغال نظامی عدول کرده است یا خیر. نویسنده برای پاسخ به این پرسش، قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت و عملکرد دولتها را تحلیل و بررسی کرده است.

عنوان مقاله [English]

Existentialism in Iraq: Security Council Resolution 1483 and the law of occupation

نویسندگان [English]

  • Marten Zwanenburg 1
  • Translated by Hamid Reza Javidzadeh 2
Marten Zwanenburg,"Existentialism in Iraq: Security Council resolution 1483 and the law of occupation", International Review of Red Cross, No. 856, vol. 86, December 2004, p. 745-769.