قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

صلاحیت تمام دادگاههای بین‌المللی کیفری موردی، متوجه جنایاتی بوده است که قبل از تشکیل آنها ارتکاب یافته‌اند. اما مقررات شکلی و ماهوی اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری دلالت بر منحصر بودن صلاحیت دیوان و اعمال مقررات آن در مورد جنایاتی دارد که پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه واقع می‌شوند. البته در مورد جنایات واقع شده در سرزمین یا توسط اتباع دولتهایی که پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه به آن ملحق می‌شوند، دیوان زمانی می‌تواند اعمال صلاحیت کند که اساسنامه به‌صورت خاص در مورد آنها لازم‌الاجرا شود. تنها شورای امنیت است که بدون هیچ‌گونه محدودیت زمانی می‌تواند تمام وضعیت‌های حاوی جنایات در صلاحیت دیوان را که پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه واقع شده‌اند به دادستان دیوان ارجاع کند. صرف‌نظر از صریح بودن مقررات اساسنامه، در مورد زمان اعمال صلاحیت دیوان وضعیت‌هایی قابل طرح است که از نظر زمانی مبدأ اعمال صلاحیت دیوان را قابل بحث جلوه می‌دهند و نیز مقرراتی در اساسنامه پیش‌بینی شده است که صلاحیت دیوان را از نظر زمانی محدود، معلق و حتی ممکن است به اعتباری حق اعمال صلاحیت دیوان را منتفی نمایند.
وقوع بخشی از جرائم مستمر و مرکب قبل از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه، امکان محدودیت اعمال صلاحیت دیوان به مدت هفت سال در مورد جنایات جنگی، امکان عطف به ماسبق شدن صلاحیت دیوان در وضعیتی که یک کشور صلاحیت دیوان را به‌صورت موردی می‌پذیرد، فقدان محدودیت زمانی در مورد حق تقاضای تعلیق از سوی شورای امنیت، کناره‌گیری دولت عضو و نهایتاً عدم امکان اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز تا زمان تعریف این جنایت از سوی شورای امنیت، از‌جمله مسائل قابل بحث هستند که در این مقاله به بررسی آنها می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ratione Temporis Jurisdiction of the International Criminal Court

نویسنده [English]

  • Javad Tahmasebi
چکیده [English]

Jurisdiction of adhoc International criminal tribunals covers the crimes committed before their establishment. But the procedural and substantive rules of the statute of International Criminal Court is an indication of its sole Jurisdiction and the exercise of its rules over the crimes committed after entering into the force of the statute. While ICC may exercise its jurisdiction over the crimes committed in the territory or by the nationals of a state after joining to and entering into force of the statute for that state, it is only the Security Council who may without any time restriction refer to the ICC prosecutor all situations concerning crimes within the jurisdiction of the court which have been committed after the statute entered into force.
            Regardless of the explicit provisions of the statute pertaining to the time of the exercise of the jurisdiction of the court, situations may arise which calls for arguments over the commencnent date for the court's jurisdiction. Some perovisions in the statute limits the time, suspends, or even ceases the court's right of the exercise of its jurisdiction.
            Occurrence of some continuous and compound offences committed before the statute become enforceable, restriction of exercise of the court's jurisdiction pertaining to war crimes for seven years, feasibility of retroactivity of the court's jurisdiction in cases where a state ratione personae accepts adhoc jurisdiction of the ICC, absence of time limitation regarding the right of the U.N. Security Council to request supension of the prosecution, state party withdrawal and finally impossibility of the exercise of ICC's jurisdiction regarding the crime of aggression till a definition of this crime be given by the Security Council are the main discussions in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Court
  • Ratione Temporis
  • Entery into Force of Statute
  • Court's adhoc Jurisdictions
  • Withdrawal
  • Referring and Suspending of the prosecution by Security Council
  • Crimes of Aggression