دادگاه بین‌المللی حقوق دریا: یک ارزیابی

نویسندگان

1 یکی از قضات فعلی دادگاه بین‌المللی حقوق دریا

2 عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری


عنوان مقاله [English]

The International Tribunal for the Law of the Sea: An Evaluation

نویسندگان [English]

  • P. Chandrasekhara Rao 1
  • Translated by Ali Ghasemi 2
1
2