قاضی ویژه در دیوان بین‌المللی دادگستری

نویسندگان

دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

Au Sujet de Juge ad hoc

نویسندگان [English]

  • Hubert Thierry
  • Ebrahim Beigzadeh
مقـاله حاضر از کتاب ذیل انتخاب و ترجمه شده است:
Hubert Thierry, Au sujet de juge ad hoc, Liber Amicorum, In Memoriam, of Judge José Maria RUDA, Kluwer Law, 1999, pp.285-289.