مصونیتهای قضایی و اجرایی رئیس دولت و حکومت در حقوق بین‌الملل


عنوان مقاله [English]

Immunities from Jurisdiction and Execution of Heads of State and of Government in International Law, Resolution adopted during the Session of Vancouver August 2001, The Institute of International Law

متن فرانسوی این قطعنامه از مجله Revue Belge de Droit International شماره 34 سال 2/2001 استنساخ شده و توسط آقای محمود صوراسرافیل پژوهشگر دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی به فارسی برگردانده شده است.
متن فرانسوی قطعنامه معتبر است و به انگلیسی نیز ترجمه شده است.