روشهای حل و فصل بین‌المللی اختلافات در حقوق مالکیت معنوی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر که به بررسی نظام‌های بین‌المللی کیفیت حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای کنوانسیون‌های متضمن حمایت از حقوق مالکیت‌های معنوی اختصاص دارد، شامل مقدمه‌ای مربوط به مطالب عمومی و تبیین ماهیت اختلافات بین‌المللی و سه بخش مشتمل بر بیان اجمالی پیشینة تاریخی نحوة پیش‌بینی کیفیت حل و فصل بین‌المللی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر مقررات حقوق مالکیت معنوی، کنوانسیون‌های متضمن حمایت از حقوق مالکیت معنوی و روشهای حل و فصل بین‌المللی اختلافات در چارچوب دو نظام مشخص یعنی استفاده از روش‌های کلاسیک و روش‌های خاص حل و فصل بین‌المللی اختلافات اعم از روش‌های دیپلماتیک، رسیدگی‌های قضایی و شبه قضایی می‌باشد. ضمن آن‌که در این بررسی، در تبیین نظام حقوقی حل و فصل اختلاف در چارچوب «سازمان جهانی تجارت»، تأکید بیشتری شده است. زیرا که این نظام مهم و برجسته با برخورداری از ساختاری منسجم و روشهای کاری کارآمد، جامعه بین‌المللی را که هرگز چنین وضعی را در حوزة حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مقررات بین‌المللی حقوق مالکیت معنوی تجربه نکرده بود، متحول ساخته است. البته این وضعیت بسیار خاص که امروزه نهادینه شده است، محصول ابتکار هیأت‌های مذاکره کننده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعة عضو «سازمان جهانی تجارت» در طی یک دوره ده ساله در اوروگوئه می‌باشد که بر اساس انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی مقررات بعضی از موافقت‌نامه‌های چندجانبه بین‌المللی همانند «گات» را به حمایت از موضوعات مالکیت‌های معنوی پیوند زده و نظام حل و فصل اختلافات مربوط به آن موافقت‌نامه‌های اقتصادی را به حمایت بین‌المللی از حقوق مالکیت‌های معنوی تسری داده‌اند. بررسی مقررات و پروسه‌های آن نظام، هدف اصلی نگارنده در مقاله حاضر می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

International Settlement of Intellectual Property Disputes

نویسنده [English]

  • Zargham Gharibi
چکیده [English]

The topic, “International Settlement of Intellectual Property Dispute”, purely and apart from introduction and definition is categorized into three distinguished parts.
Analyzing the historical origin of dispute settlement in intellectual property and its developments is the aim of the first chapter. Precedent survey, i.e. to search for conventions and other international documents generating the right of intellectual property, is the focal point of the second chapter. And the last chapter as the major part of the essay is dedicated to scrutinize dispute settlement procedures in related international documents. In this chapter, the author, referring to Traditional dispute settlement procedures, has focused on Special procedures of WTO’s settlement system as the most imperative dispute settlement procedure of today’s world as a current dominant procedure which applies to one hundred and forty six WTO’s state parties and has concluded that, in future, there will not probably be any International Intellectual Property Dispute, beyond the WTO’s compulsory jurisdiction taking into account the affirmative regulations of the TRIPs agreement.