معاهدات حقوق بشری فضایی متفاوت

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

معاهدات حقوق بشری برخلاف معاهدات متعارف حقوق بین‌المللی ماهیتی حمایت‌گرانه دارند و نه مبادله متقابل منافع. ماهیت حمایتی اسناد حقوق بشری اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد شرط بر این معاهدات و یا جانشینی کشورها نسبت به این معاهدات اتخاذ شود. در این نوشته افزون بر ارائه یک طبقه‌بندی شش‌گانه از معاهدات حقوق بشر با توجه به ماهیت ویژه این معاهدات که کشورهای عضو در حقیقت محدودیت‌هایی را بر صلاحیت و حاکمیت خود در جهت تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین انسانی می‌پذیرند از ایدة جانشین اتوماتیک کشورها و همچنین عدم اعتبار برخی شرط‌های ایرادی به این‌گونه معاهدات دفاع شده است.
 

عنوان مقاله [English]

Human Rights Treaties Different Atmosphere

نویسنده [English]

  • S. M. Ghari S. Fatemi
چکیده [English]

Arguing that human rights treaties by their nature are different from other international agreements, this Article deals mainly with such questions as succession of states in respect of human rights treaties and reservations to such instruments.  In contrast to other treaties, which are generally “inter-states exchange of interests”, human rights documents are protective instruments according to which states parties undertake to restrain their discretion as regards fundamental rights and freedoms both internally and internationally. This is why adopting different approach to offer a proper theoretical framework as to the above questions seems to be necessary. In addition to author’s classification of human rights treaties into six categories, the idea of automatic succession of states to human rights instruments and invalidity of certain reservations to these treaties are main contribution of this study.