دوره و شماره: دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، خرداد 1382