اعلامیة وین و برنامة عملی کنفرانس جهانی حقوق بشر مصوب 25 ژوئن 1993

تازه های تحقیق

مقدمه و اعلامیه مزبور توسط آقای محمد‌جواد میرفخرایی به فارسی برگردانده شده است.


عنوان مقاله [English]

Vienna Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Rights (June 25, 1993)

مشخصات کتابشناسی مأخذ عبارت است از:
The International Human Rights of Women, Instruments of Change, Edited by Carol Elizabeth Lockwood, Daniel Barstow Magraw, Margaret Faith Spring, S. I. Strong, American Bar Association, 1998, pp. 362-387.