نهادهای بین‌المللی تجارت: گات و سازمان تجارت جهانی

نویسندگان

استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

The International Institutions of Trade: The WTO and the GATT

نویسندگان [English]

  • Professor John H. Jackson
  • Translated by Mohammad Jafar Ghanbari Jahromi
نوشتة حاضر از فصل دوم کتاب ذیل انتخاب و ترجمه شده است:
John H. Jackson, The World Trading System; Law and Policy of International Economic Relations (1997) 2ed edition, the MIT Press, pp. 31-38.