از این دادگاه به آن دادگاه «خاطرات یک داور بین‌المللی»


عنوان مقاله [English]

From Court to Court “An Old Judge Remembers”

نویسنده [English]

  • Gunnar Lagergren
متن ویراسته شده مقاله‌ای است براساس مصاحبه آروید لاگرکرانتس‌(Arvid Lagercrantz) با گونار لاگرگرن تحت عنوان «از این دادگاه به آن دادگاه» که در مجله Personhistorisk Tidskrift سال 2000، صص 30-4 چاپ شده است. گونار لاگرگرن اولین رئیس دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده بود. اصل مقاله به زبان سوئدی است و متن انگلیسی تحت عنوان “An Old Judge Remembers” با همکاری بخش ترجمه دیوان به فارسی برگردانده شده است. این ترجمه با پیشنهاد و اجازه قاضی لاگرگرن انجام گرفته است.