کنوانسیون تأسیس آژانس تضمین سرمایه‌گذاری‌های چندجانبه


عنوان مقاله [English]

Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

نویسنده [English]

  • Mohammad Jafar Ghanbari Jahromi
متن انگلیسی کنوانسیون «تأسیس آژانس تضمین سرمایه‌گذاری‌های چندجانبه» از پایگاه اینترنتی به نشانی ذیل پیاده شده و توسط آقای دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی به فارسی برگردانده شده است.
http://www.miga.org/screens/about/about.htm