بیانیه‌های الجزایر: یک دریچه، یک نگاه


عنوان مقاله [English]

The Algeria declaration: A view at a glance

نویسنده [English]

  • Mohsen Mohebi
این مقاله متن بازنویسی شده، کامل‌تر و اصلاح شده سخنرانی است که نگارنده در اردیبهشت 1377 تحت عنوان «بیانیه‌های الجزایر و اسلوب حقوقی آن برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی» در دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ایراد کرده است و مختصر آن در مطبوعات نیز چاپ شده بود.