دوره و شماره: دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، آذر 1377