تفسیر تکاملی معاهدات در حقوق بین‌الملل در پرتو قضیه اختلاف در خصوص کشتی‌رانی و حقوق مربوط به آن (کاستاریکا علیه نیکاراگوئه)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم‌وتحقیقات تهران

2 نویسنده مسئول، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از بغرنج ‌ترین مسائل حقوق، ایجاد تعادل میان ثبات و گذر زمان است که یکی، نماد امنیت حقوقی و دیگری، نماد هماهنگی با مقتضیات روز و واقعیت‌های اجتماعی است. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین مسائل حقوق بین ‌الملل معاهدات، یعنی تفسیر تکاملی معاهدات بین ‌‌المللی، با این موضوع مستقیماً مرتبط است؛ تفسیری که از یک‌سو، قصد و اراده طرفین معاهده را مدنظر قرار می‌دهد و از سوی دیگر، واقع‌بینانه، بر آن است که این قصد و اراده را با تغییرات اجتماعی حادث‌ شده از زمان انعقاد پیمان، هماهنگ کند. قضیه اختلاف در خصوص کشتی‌رانی و حقوق مربوط به آن، یکی از آخرین رویه‌های دیوان بین‌ المللی دادگستری است که تفسیر تکاملی در آن، بار دیگر به بحث گذاشته شد. این امر، واکنش‌ حقوق‌ دانان و محاکم بین ‌المللی را در پی داشته است. نوشتار حاضر می‌ کوشد مفهوم و جایگاه تفسیر تکاملی را در پرتو قضیه مذکور تحلیل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolutive Interpretation of Treaties in International Law in the Light of Dispute Regarding Navigational and Related Rights Case (Costa Rica v. Nicaragua)

نویسندگان [English]

 • Mohsen Mohebi 1
 • Vahid Rezadoust 2
1
2
چکیده [English]

Creating a balance between the stability and the passage of time is one of the most complex legal issues, the first of which is the symbol of the legal Certainty and the latter is the symbol of harmony with the requirements of time and social realities. Furthermore, one of the most significant issues of the international law of treaties (i.e. evolutive interpretation of international treaties) is directly related to this subject matter; the interpretation that on the one hand, considers the intention and the will of the parties to the treaty and on the other, realistically tries to harmonize this intention and the will with the created social changes since the conclusion of the treaty. Dispute regarding navigational and related rights case is one of the most recent precedents of the International Court of Justice wherein it has discussed the evolutive interpretation; the matter that has brought a variety of commentaries from the lawyers and the international tribunals. This paper intends to analyze the concept and the position of the evolutive interpretation in the light of the aforementioned case.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Interpretation of International Treaties
 • Evolutive Interpretation
 • Static Interpretation
 • Intertemporal Law
 • International Court of Justice
 • منابع:

  الف) فارسی

  ـ کتاب

  • اقبال لاهوری، محمد؛ احیای فکر دینی در اسلام، ترجمه: احمد آرام، رسالت قلم، 1345.
  • مولانا، جلال‌الدین محمد بلخی؛ غزلیات شمس تبریز، با مقدمه، گزینش و تفسیر محمدرضا شفیعی‌کدکنی، سخن، 1388.
  •   __________مثنوی معنوی، تصحیح: رینولد ا. نیکلسون، چاپ پنجم، هرمس، 1390.

   

  ـ مقاله

  •  سیفی، سیدجمال؛ «تفسیر معاهده در زمان و قاعده حقوق میان­ دوره­ای»، جامعه بین ­المللی و حقوق بین ­الملل در قرن بیست­ و یکم، مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، شهر دانش، 1392.
  • شفیعی کدکنی، محمدرضا؛ «تلقی قدما از وطن»، الفبا، شماره 12، 1352.
  • عبدی، ایوب؛ «رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه رودخانه سن­ خوان»، سالنامه حقوق بین­ الملل و تطبیقی، شماره 5، 1388، چاپخانه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1391.
  • فلسفی، هدایت‌الله؛ «ماجرای تفسیر در دیوان بین ­المللی دادگستری»، سالنامه حقوق بین ­الملل و تطبیقی، شماره 5، 1388، چاپخانه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1391.

   

  ب) انگلیسی

  - Books

  • Bjorge, Eirik, Interpretation of Treaties, Oxford University Press, 1st Edition, 2014.
  • Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, 7th Edition, Oxford University Press, 2008.
  • Crawford, James, Chance, Order, Change: The Course of International Law, RCADI, 2013.
  • Cruse, Alan, A Glossary of Semantics and Pragmatics, Edinburgh University Press, 2006.
  • Fitzmaurice, Gerald, The Law and Procedure of the International Court of Justice, Martinus Nijhoff, 1993.
  • Gardiner, Richard, Treaty Interpretation, Paperback Edition, Oxford University Press, 2011.
  • Jennings, Robert and Watts, Arthur, 9th Edition, Oppenheim’s International Law, 1992.
  • Letsas, George, A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, 2007.
  • Linderfalk, Ulf, On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Springer, 2007.
  • McNair, Arnold, The Law of Treaties, Oxford University Press, 2nd Edition, 1961.
  • Romani, Carlos, Sovereignty and Interpretation of International Norms, Springer,1st Edition, 2007.

   

  - Articles

  • Crema, Luigi, “The ‘Right Mix’ and ‘Ambiguities’ in Particular Customs: A Few Remarks on the Navigational and Related Rights Case”, in: Boschiero et al. (Ed.), International Courts and the Development of International Law. Essays in Honour of Tullio Treves, Sprinter/Asser Press, The Hague, 2013, pp. 65-76.
  • Dawidowicz, Martin, “The Effect of the Passage of Time on the Interpretation of Treaties: Some Reflections on Costa Rica v. Nicaragua”, Leiden Journal of International Law, vol. 24, 2011, pp. 201-222.
  • Dupuy, Pierre-Marie, “Evolutionary Interpretation of Treaties: Beyond Memory and Prophecy” in Enzo Cannizzaro (ed), The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention, Oxford University Press, 2011, pp. 123-137.
  • Elias, Taslim, “The Doctrine of Intertemporal Law”, AJIL, 1980.
  • Fitzmaurice, Malgosia, “The Practical Working of the Law of Treaties” in Evans, Malcom, International Law, 3rd Edition, Oxford University Press, 2010, pp. 172-201.
  • Fitzmaurice, Malgosia, “Dynamic (Evolutive) Interpretation of Treaties”, Hague Yearbook of International Law, 2008.
  • Helmersen, Sondre Torp, “Evolutive Treaty Interpretation Legality, Semantics and Distinctions”, European Journal of Legal Studies, vol. 6, Issue 1, Spring/Summer 2013, pp. 127-148.
  • Linderfalk, Ulf, “The Application of International Legal Norms over Time: The Second Branch of Intertemporal Law”, Netherlands International Law Review, 2011, pp. 147-172.
  • Palchetti,Paolo, “Interpreting ‘Generic Terms’: between Respect for the Parties’ Original Intention and the Identification of the Ordinary Meaning” in: Boschiero et al. (ed.), International Courts and the Development of International Law. Essays in Honor of Tullio Treves, Sprinter/Asser Press, The Hague, 2013, pp. 91-105.
  • Simma, Bruno, “Mainstreaming Human Rights: The Contribution of the International Court of Justice”, JIDS, 2012, pp. 7-29.
  • Tavernier, Paul, “Relevance of the Inter-temporal Law”, in James Crawford, Alain Pellet and Simon Olleson (eds), The Law of International Responsibility, Oxford University Press, 2010, pp. 397- 404.
  • Waldock, Humphrey, “Third Report on the Law of Treaties”, YILC, vol. II, 1964.

   

  - Documents

  • ILC Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties 2013, ILC Report 2013 UN Doc A/68/10.
  • Koskenniemi, Martti, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, Report of the Study Group, Oxford University Press of the International Law Commission, UN Doc. A/CN.4/L.682, 2006.
  • Report of the International Law Commission, UN Doc. A/60/10, 2005.
  • Report of the International Law Commission, UN Doc. A/63/10, 2008, Annex A: Treaties over time.
  • Statute of International Court of Justice 1945.
  • Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.
  • Waldock, Humphrey, Sixth Report on the Law of Treaties, 1966 YILC, vol. II.

   

  - Jurisprudence

  • Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey), Judgment of 19 December 1978.
  • Asylum Case (Colombia v. Peru), Judgment, ICJ Reports 1950.
  • British Claims in the Spanish Zone of Morocco, 2 RIAA, 1925.
  • Counter-Memorial of Nicaragua, vol. I, 29 May 2007.
  • Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 2009.
  • Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment of 25 September 1997.
  • Island of Palmas Case (Netherlands v. U.S.A.), United Nations, RIAA.
  • Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea Intervening), ICJ Reports 2002.
  • Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276, 1970, Advisory Opinion of 21 June 1971.
  • Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium), Preliminary Objections, Judgment of 15 December 2004.
  • Memorial of Costa Rica, vol. 1, 29 August 2009.
  • South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), Second Phase, Judgment of 18 July 1966.

   

  ج) فرانسه

  - Les Ouvrages

  • Reuter, Paul, Introduction au droit des traités, Publications de l'institut Universitaire de Genève, 3e édition, 1995.
  • Nascimento Silva, Geraldo Eulalio, Le facteur temps et les traités, RCADI, 1977.

   

  - Document

  • Institut de droit international, 11 August 1975, Wiesbaden resolution entitled “Le problème intertemporel en droit international public”, available at: http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1975_wies_01_fr.pdf.

   

  - Jurisprudence

  • Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), Arrêt, C.I.J. Recueil 2009.
  • Plateau continental de la mer Egée, Arrêt, C. I. J. Recueil 1978.