دوره و شماره: دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، آبان 1394، صفحه 1-384