تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی در مقرره رم 2 اتحادیه اروپا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی برای اولین بار به‌طور رسمی در سال 2007 در قالب مقرره رم 2 به تصویب شورای وزیران و پارلمان اتحادیه اروپا رسید. این مقرره، حقوق اتحادیه اروپا را درمورد تعهدات غیر‌قراردادی در کشورهای عضو (به‌استثنای دانمارک) برابر و متحد‌الشکل می‌کند. هدف این مقرره، مساعدت به دادگاه‌های کشور عضو در اتخاذ تصمیم نسبت به قانون حاکم بر تعهدات غیر‌قراردادی در اختلاف بین‌المللی است. مقرره رم 2 به تعهدات غیر‌قراردادی ناشی از موضوعات مدنی و تجاری می‌پردازد. به‌موجب این مقرره، قاعده اولیة قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی، ناشی از مسئولیت مدنی قانون کشور محل ورود خسارت است. مقرره رم 2 در کنار این قاعده، به قواعد خاصی برای حکومت بر برخی دعاوی ازجمله مسئولیت کالا، رقابت غیر‌منصفانه و اقدامات محدود‌کننده رقابت آزاد، خسارات زیست‌محیطی، نقض حقوق مالکیت فکری و اعتصاب صنفی (اتحادیه‌ای) اشاره کرده است. در چارچوب این مقاله، مهم‌ترین جنبه‌های مقرره رم 2 به‌عنوان مجموعه قوانین متحد‌الشکل قواعد حل تعارض قابل اعمال بر دعاوی غیر‌قراردادی در اتحادیه اروپا بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Applicable Law on Non-Contractual Obligations in Rome II Regulation within European Union

نویسنده [English]

  • Homayoon Mafi
چکیده [English]

Determination of applicable law on non-contractual obligations for the first time has officially been approved in the framework of Rome II Regulation by the Council of Ministers and European Union Parliament. The Regulation unifies and equalizes the law of the European Union on the issue of non-contractual obligations among the member States (with the exception of Denmark). The purpose of this regulation is to assist the member States’ courts in making decision regarding the applicable law to non-contractual obligations in an international dispute. Rome II Regulation is applied to non-contractual obligations resulting from civil and commercial matters. Under this Regulation, the first applicable rule to non-contractual obligations arising out of civil liability is the law of the country where the damage occurred. Besides this rule, Rome II regulation has referred to special rules for application to some claims including product liability, unfair competition and restricting measures of free trade, environmental damages, breach of intellectual property and industrial disputes. In the framework of this article the most important features of Rome II Regulation will be reviewed as a set of unified law of conflict of legal rules applicable to non-contractual disputes within the European Union.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applicable Law
  • Non-contractual Obligation
  • Rome II Regulation
  • European Union
منابع:
الف) فارسی
ـ کتاب
·       ارفع‌نیا، بهشید؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد دوم، تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها، بهتاب، 1379.
·       الماسی، نجادعلی؛ حقوق بین­الملل خصوصی، چاپ هفتم، میزان، 1387.
·       تقی‌زاده انصاری، مصطفی؛ حقوق اتحادیه اروپا، جنگل، 1387.
·       خالوزاده، سعید؛ اتحادیه اروپا، سمت،1383.
·       عاشوری، مهدی؛ تعارض قوانین در مسئولیت خارج از قرارداد، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1389.
·       کاتبرت، مایک؛ حقوق اتحادیه اروپا، ترجمه: بهروز اخلاقی، وحید اشتیاق و پرویز پرویزیان، شهر دانش، 1380.
·       کدخدایی، عباس؛ ساختار و حقوق اتحادیه اروپایی، میزان، 1380.
·       مکلین، رابرت مکدونالد؛ حقوق اتحادیه اروپا، ترجمه: مجید شکوهی، انتشارات بین‌المللی الهدی، 1380.
·       میر‌حسینی، مجید؛ مبانی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی (در حقوق اتحادیه اروپا)، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1393.
 
ـ مقاله
·       الماسی، نجادعلی و مجید میرحسینی؛ «حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران»، مجله حقوق خصوصی، شماره 17، 1389.
·       نیکبخت، حمیدرضا؛ «تعارض قوانین در قراردادها»، مجله حقوقی بین­المللی، شماره 32، بهار و تابستان 1384.
·       نیکبخت، حمیدرضا و حمیدرضا علیخانی؛ «قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوقدانشگاه شهید بهشتی، شماره 52، 1389.
·       نیکبخت، حمیدرضا و حمیدرضا عیوض­پور؛ «اصل حاکمیت (آزادی) اراده به‌عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»»، مجله حقوقی بین‌المللی، سال بیست و هشتم، شماره 44، بهار و تابستان 1390.
 
ب) انگلیسی
·       Authority of the House of Lords, The Rome II Regulation, 8th Report of Session 2003-04 , Published 7 April 2004.
·       De Boer, Th. M, “The Purpose of Uniform Choice of Law Rules; the Rome II Regulation”, Netherlands International Law Review, 2009.
·       Da Cruz, Marc-Antonie, Carreiras,“Environmental Justice and International Law: What Is New with Rome II Regulation?” 2012.
·       Dicey and Morris, The Conflict of Laws, London, Stevens & Sons Limited, 11th ed, vol 2, 1981.
·       Dorssemont, Flib and Van Hoek, Aukje, “Collective Action in Labor Conflicts under the Rome II Regulation (Part II)”, European Labor Law Journal, vol. 2, No.2, (2011).
·       Garcimartin Alfareze, Farancisco J., “The Rome II Regulation: On the Way towards a European Private International Code”, The European Legal Forum (E) 3-2007.
·       Graziano, Thomas Kadner, “The Law Applicable to Cross-Border Damage to the Environment, A Commentary on Article 7 of the Rome II Regulation”, Yearbook of Private International Law, vol. IX, Bonomo, Andrea & Volken, Paul (eds.), European Law Publishers, 2007.
·       Harpwood, V., Principle of Tort Law, London, Cavendish 4th ed, 2000.
·       Hohloch, Gerhard, “The Rome II Regulation: An Overview”, in Yearbook of Private International Law, vol. IX, Bonomo, Andrea & Volken, Paul (eds.), European Law Publishers, 2007.
·       Hellner, Micheal, “Unfair Competition and Acts Restricting Free Competition, A Commentary on Article 6 of the Rome II Regulation”, Yearbook of Private International Law, vol. IX, Bonomo, Andrea & Volken, Paul (eds.), European Law Publishers, 2007.
·       Huber Peter & Ilmer, Martin, “International Product Liability, A Commentary on Article 5 of the Rome Regulation”, Yearbook of Private International Law, vol. IX, Bonomo, Andrea & Volken, Paul (eds.), European Law Publishers, 2007.
·       Kadner, Graziano, “The Rome II Regulation and the Hague Convention on Traffic Accidents and Product Liability- Interaction, Conflicts and Future Perspectives”, Nederlands Internationaal Privaatrecht, 2008.
·       Kramer, Xandra E., “The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligation: The European Private International Law Tradition Continued”, Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2008.
·       Kozyris,J., “Rome II: Tort Conflict on the Right Track”, American Journal of Comparative Law, 2008, p. 470.
·       Kunda, Ivana, Manuel, Carlos, Practical Handbook on European International Law, Project Financed by the European Union under Civil Justice Programme, 2010.
·       McClean, J. D., Morris, The Conflict of Law, London, Sweet & Maxwell, 4th ed, 1993.
·       Pricopi, Adrian, “Considerations Regarding the General Rule Provided by the Article 4 of the Rome II Regulation”, (December 3, 2010).
·       Sedler A.,“Choice of Law in Conflicts Torts Cases”, Indiana Law Journal, vol. 75, 2000.
·       Starr,Ian and Holman, Tamsin, Rome II: Impact on the Governing Law of Intellectual Property Claims, Ashurt London, 2009.
·       Stone, Peter, “The Rome II Regulation on Choice of Law in Torts”, Ankara Law Review, vol. 4 No 2, Winter 2007.
·       Symeondies, Symeon, C., “Rome II and Tort Conflicts: A Missed Opportunity”, The American Journal of Comparative Law, vol. 56, No.1 (Winter 2008).
 
·       Wasylkowska, Magdalena, “Looking for the Law Applicable to Non-Contractual Obligation in the Regulation Rome II”, Faculty of Law, Administration and Economy, University of Wroclaw, 2007.
منابع:
الف) فارسی
ـ کتاب
·       ارفع‌نیا، بهشید؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد دوم، تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها، بهتاب، 1379.
·       الماسی، نجادعلی؛ حقوق بین­الملل خصوصی، چاپ هفتم، میزان، 1387.
·       تقی‌زاده انصاری، مصطفی؛ حقوق اتحادیه اروپا، جنگل، 1387.
·       خالوزاده، سعید؛ اتحادیه اروپا، سمت،1383.
·       عاشوری، مهدی؛ تعارض قوانین در مسئولیت خارج از قرارداد، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1389.
·       کاتبرت، مایک؛ حقوق اتحادیه اروپا، ترجمه: بهروز اخلاقی، وحید اشتیاق و پرویز پرویزیان، شهر دانش، 1380.
·       کدخدایی، عباس؛ ساختار و حقوق اتحادیه اروپایی، میزان، 1380.
·       مکلین، رابرت مکدونالد؛ حقوق اتحادیه اروپا، ترجمه: مجید شکوهی، انتشارات بین‌المللی الهدی، 1380.
·       میر‌حسینی، مجید؛ مبانی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی (در حقوق اتحادیه اروپا)، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1393.
 
ـ مقاله
·       الماسی، نجادعلی و مجید میرحسینی؛ «حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران»، مجله حقوق خصوصی، شماره 17، 1389.
·       نیکبخت، حمیدرضا؛ «تعارض قوانین در قراردادها»، مجله حقوقی بین­المللی، شماره 32، بهار و تابستان 1384.
·       نیکبخت، حمیدرضا و حمیدرضا علیخانی؛ «قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوقدانشگاه شهید بهشتی، شماره 52، 1389.
·       نیکبخت، حمیدرضا و حمیدرضا عیوض­پور؛ «اصل حاکمیت (آزادی) اراده به‌عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»»، مجله حقوقی بین‌المللی، سال بیست و هشتم، شماره 44، بهار و تابستان 1390.
ب) انگلیسی
·       Authority of the House of Lords, The Rome II Regulation, 8th Report of Session 2003-04 , Published 7 April 2004.
·       De Boer, Th. M, “The Purpose of Uniform Choice of Law Rules; the Rome II Regulation”, Netherlands International Law Review, 2009.
·       Da Cruz, Marc-Antonie, Carreiras,“Environmental Justice and International Law: What Is New with Rome II Regulation?” 2012.
·       Dicey and Morris, The Conflict of Laws, London, Stevens & Sons Limited, 11th ed, vol 2, 1981.
·       Dorssemont, Flib and Van Hoek, Aukje, “Collective Action in Labor Conflicts under the Rome II Regulation (Part II)”, European Labor Law Journal, vol. 2, No.2, (2011).
·       Garcimartin Alfareze, Farancisco J., “The Rome II Regulation: On the Way towards a European Private International Code”, The European Legal Forum (E) 3-2007.
·       Graziano, Thomas Kadner, “The Law Applicable to Cross-Border Damage to the Environment, A Commentary on Article 7 of the Rome II Regulation”, Yearbook of Private International Law, vol. IX, Bonomo, Andrea & Volken, Paul (eds.), European Law Publishers, 2007.
·       Harpwood, V., Principle of Tort Law, London, Cavendish 4th ed, 2000.
·       Hohloch, Gerhard, “The Rome II Regulation: An Overview”, in Yearbook of Private International Law, vol. IX, Bonomo, Andrea & Volken, Paul (eds.), European Law Publishers, 2007.
·       Hellner, Micheal, “Unfair Competition and Acts Restricting Free Competition, A Commentary on Article 6 of the Rome II Regulation”, Yearbook of Private International Law, vol. IX, Bonomo, Andrea & Volken, Paul (eds.), European Law Publishers, 2007.
·       Huber Peter & Ilmer, Martin, “International Product Liability, A Commentary on Article 5 of the Rome Regulation”, Yearbook of Private International Law, vol. IX, Bonomo, Andrea & Volken, Paul (eds.), European Law Publishers, 2007.
·       Kadner, Graziano, “The Rome II Regulation and the Hague Convention on Traffic Accidents and Product Liability- Interaction, Conflicts and Future Perspectives”, Nederlands Internationaal Privaatrecht, 2008.
·       Kramer, Xandra E., “The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligation: The European Private International Law Tradition Continued”, Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2008.
·       Kozyris,J., “Rome II: Tort Conflict on the Right Track”, American Journal of Comparative Law, 2008, p. 470.
·       Kunda, Ivana, Manuel, Carlos, Practical Handbook on European International Law, Project Financed by the European Union under Civil Justice Programme, 2010.
·       McClean, J. D., Morris, The Conflict of Law, London, Sweet & Maxwell, 4th ed, 1993.
·       Pricopi, Adrian, “Considerations Regarding the General Rule Provided by the Article 4 of the Rome II Regulation”, (December 3, 2010).
·       Sedler A.,“Choice of Law in Conflicts Torts Cases”, Indiana Law Journal, vol. 75, 2000.
·       Starr,Ian and Holman, Tamsin, Rome II: Impact on the Governing Law of Intellectual Property Claims, Ashurt London, 2009.
·       Stone, Peter, “The Rome II Regulation on Choice of Law in Torts”, Ankara Law Review, vol. 4 No 2, Winter 2007.
·       Symeondies, Symeon, C., “Rome II and Tort Conflicts: A Missed Opportunity”, The American Journal of Comparative Law, vol. 56, No.1 (Winter 2008).
·       Wasylkowska, Magdalena, “Looking for the Law Applicable to Non-Contractual Obligation in the Regulation Rome II”, Faculty of Law, Administration and Economy, University of Wroclaw, 2007.