آثار حقوقی تحریم‌های بین‌المللی هوشمند در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت با تأکید بر تدارکات در صنعت نفت ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب

2 کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب

چکیده

با ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد و با همسویی شورای اتحادیه اروپا، تحریم‌های بین‌المللی هوشمند، اجرایی شد و صنعت نفت، به‌ویژه تدارکات آن را هدف قرار داد. با عنایت به عدم بررسی آثار حقوقی تحریم‌ها بر تدارکات، تحقیق حاضر، «آثار حقوقی تحریم‌های بین‌المللی هوشمند در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت را با تأکید بر تدارکات در صنعت نفت ایران از ژانویه 2006 تا ژوئن 2014» تشریح و تحلیل می‌کند. به‌طور‌ کلی، مجموعه تحریم‌های اعمال‌شده، محدودیت‌های شدید مالی و عدم امکان بهره‌گیری از خدمات مؤسسات مالی و اعتباری را در خصوص انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی ایجاد کرده است. درنتیجه، محدودیت‌های اعمال‌شده به‌طور بالقوه، وضعیت قراردادهای تدارکات را با نظریه‌های هاردشیپ و فورس‌ماژور مواجه ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Effects of the International Targeted Sanctions in the Framework of the Security Council Resolutions on Iranian Oil Industry with Emphasis on Procurement

نویسندگان [English]

 • Hatam Sadeghi Ziazi 1
 • Afsaneh Baghaie 2
چکیده [English]

Implementing international smart sanctions against Iran started after referring Iranian nuclear program to the Security Council by international Atomic Energy Agency (IAEA) and subsequent corroboration of European Union Council, upon which procurement of petroleum industry was sanctioned. Since legal analysis of sanctions on procurement is lacking, this article describes and analyzes the legal effects of the international targeted sanctions in the framework of Security Council resolutions on Iranian oil industry with emphasis on procurement during January 2006 throughout June 2014. Overall, comprehensive sanctions meaningfully restricted access to financial institutions and credit bureaus for signing and implementing oil contracts. In addition, implemented restrictions have potentially exposed procurement contracts with the principles of hardship and force majeure

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Smart/Targeted Sanctions
 • UN Security Council
 • European Union
 • International Atomic Energy Agency
 • Procurement
 • Iranian Oil Industry
 • منابع:

  الف) فارسی

  ـ کتاب

  • آقالو، زهرا و احد نظری؛ «بررسی تحلیل تأثیر افزایش قیمت‌های نامتعارف هزینه در قراردادهای EPC از نوع قیمت مقطوع و ارائه راهکار (صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)»، انتشارات مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، 1388.
  • احمدی، عبدا...؛ دانشنامه حقوقی امور گمرکی، میزان، 1384.
  • اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، ترجمه و تحقیق: بهروز اخلاقی و فرهاد امام، چاپ دوم، شهر دانش، 1385.
  • مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد؛ تحریم اقتصادی، آثار و پیامدها، سیاست‌ها و راهکارها، انتشارات مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 1387.
  • جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، گنج دانش، 1372.
  • زارعی، ابراهیم و ابراهیم قهرودی؛ اسناد گمرکی (اسناد حمل، خرید، بیمه و پستی)، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1387.
  • زمانی، سید‌قاسم؛ حقوق سازمان‌های بین‌المللی: شخصیت، مسئولیت، مصونیت، چاپ دوم، شهر دانش، 1387.
  • شهیدی، مهدی؛ اصول قراردادها و تعهدات، چاپ پنجم، مجد، 1388.
  • صفایی، سید‌حسین؛ حقوق بین‌الملل و داوری‌های بین‌المللی، میزان، 1375.
  • صلح‌چی، محمد‌علی و هیبت‌ا... نژندی‌منش؛ حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، میزان، 1387.
  • ضیائی بیگدلی، محمد‌رضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ پانزدهم، گنج دانش، 1379.
  • علیزاده، مسعود؛ گام با گام با اعتبارات اسنادی، چاپ دوم، سخن‌گستر، 1385.
  • فرخ‌سیری، منصور؛ «محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 39، 1387.
  • قاسم‌زاده، سید‌مرتضی؛ اصول قراردادها و تعهدات، چاپ یازدهم، دادگستر، 1388.
  • کاتوزیان، ناصر؛ ضمان قهری ـ مسئولیت مدنی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.
  • کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، چاپ پنجم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1387.
  • گزیده قوانین و مقررات مرتبط با قراردادهای خارجی (همراه با متون انگلیسی قوانین)، تهیه و تدوین امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، نوای مهتاب، ناشر همکار: شرکت ملی نفت ایران، 1390.
  • محبی، محسن؛ دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده امریکا، ترجمه: محمد ‌حبیبی، فردافر، 1383.
  • میرعباسی، سید‌باقر؛ حقوق بین‌الملل عمومی، جلد اول، میزان، 1389.

   

  ـ مقاله

  • · محسنی، رضا و کاظم یاوری؛ «آثار تحریم‌های تجاری و مالی بر اقتصاد ایران»، فصلنامه مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره 61 ، 1388.

   

  ـ پایان‌نامه و رساله

  • اویارحسین، شادی؛ رفتار دولت‌ها و آثار تحریم بر قراردادهای بین‌المللی از منظر فورس‌ماژور، رساله دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم‌وتحقیقات تهران، 1391.
  • بقائی‌ برزآبادی، افسانه؛ آثار حقوقی تحریم‌های بین‌المللی بر تدارکات در صنعت نفت ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب، 1392.
  • خدایی‌فام، حجت؛ سازوکارهای حقوقی مواجهه با تحریم‌های اقتصادی در تجارت بین‌الملل در فضای تحریم یا رکود اقتصادی در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل، دانشگاه پیام ‌نور، 1389.
  • فلسفی، صالحه؛ اثر تحریم بر اجرای قراردادهای تجاری بین‌المللی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1391.

   

  ـ وب‌گاه

  • اختری، مهدی؛ تحریم در عرف بین‌الملل، مرکز مدافعان حقوق بشر، 1391، به نشانی: http://bashariat.org/fa ، بازدید: 12 اسفند 91.
  • ایزدی‌فرد، علی‌اکبر و حسین کاویار؛ ماهیت قراردادهای نفتی در قالب بیع متقابل در حقوق ایران، 1391، به نشانی: http://www.hsiran.com/ipec3-full-text/eraeh/5-3.pdf، بازدید: 12 بهمن 91.

   

  ب) انگلیسی

  - Books

  • Ahmadpour, A., Economic Hardship in Performance of Contract: A Comparative Study of English, American and German Law and CISG, The UNIDROIT Principles and PECL Aberdeen, 2005.
  • Lawson, F. H., Anton, A., and Brown L., Amos and Walton’s Introduction to French Law, Oxford, Oxford University Press, 3rd ed, 1967.
  • Benjamin's Sale of Goods, Board of Editors, 1979, 5th Edition, Sweet & Maxwell,
  • Dionysios, P. Flambouras,The Doctorine of Impossibility of Performance in the 1980 Vienna Convention of Contracts for the International Sale of Goods and Principles of European Contracts Law: a Comparative Analysis.
  • Hammond, Grant, Countertrade, Offsets, and Barter in International Political Economy, Pinter. 1990.
  • Honnold, J., Uniform Law for International Sale under 1980 United Nationss Convention, London: Kluwer Law and Taxation publisher, 1998.
  • Peng, D.,Insurance and Legal Issues in the Oil Industry, International Energy and Resources Law and Policy, 1993.
  • Lowry, J. & Rawlings, Ph., Insurance Law: Doctorines and Principles, 2005.
  • International Chamber of Commerce, Force Majeure and Hardship Provisions, Paris: 1986, No. 421.
  • Oxford Advanced Learners Dictionary
  • Rudolf Dolzer & Christoph H. Schreur, Principles of International Investment Law, Foundations of Public International Law, 2008.
  • Rimke, J., Force Majeure and Hardship Application in International Trade Practice of International Commercial Contract, Face Review of Contracts for the International Sale of Goods, 1999, Kluwer Law.
  • Schmitthoff, C. M,The Law & Practice of International Trade,Publisher: Stevents & Sons, 1990, 9th ed.
  • Taverne, B., Petroleum, Industry and Government, Kluwer Law, 1999.
  • Sornarajahm, M., The International Law on Foreign Investment, 2004.
  • Wallace, Rebecca M. M., International Law, London: Sweet & Maxwell, 2005, Fifth Edition.
  • Weir, T.,Introduction to Comparative Law, Oxford University Press, vol. 2, 1987, 2nd ed Edition.
  • Westberg, John A., Contract Excuse in International Business Transactions: Awards of the Iran-United States Claims Tribunal, 4 ICSID Rev.-FILR 1989, at 215 et seq.

  - Articles

  • Amin, S. H., “The Theory of Change of Circumstance in International Trade”,Lords Maritime and Commercial Law Quartery, Nov. 1982.
  • Baghaie Barzabadi, A., Alekajbaf, H., Firoozmand, M.R., “Legal Implications of European Union Sanctions on Maritime Shipping and Commerce in Iranian Waters of the Persian Gulf and Oman Sea”, Journal of the Persian Gulf (J.P.G.) (Marine Science)/ vol. 4/N0.14/December 2013/8/.
  • Barry, N., “Force Majeure and Frustration”, London, American Journal of Comparative Law.
  • Carlsen, A., “Can the Hardship Provisions in the UNIDROIT Principle, Be Applied When the CIGS is the Governing Law”: Pace Essay, Copenhagen, Denmark, June 1998.
  • Dowson, J., Ph.,“Judicial Revision of Frustrated Contracts”, Germany, 63 Boston University Review, 1983.
  • Fitzgerald, Peter L., “Smarter ‘Smart’ Sanctions”, Published by: Penn State International Law Review, 2007.
  • Green, D., “Force Majeure Clauses and International Sale of Goods”, Australian Business Law Review, Dec. 1980, vol. 8.
  • Perillo, Joseph M., “Force Majeure and Hardship under the UNIDROIT Principle of International Commercial Contract”, 1998.

   

  - Reports

  • S. E., Eizenstat, Do Economic Sanctions Work? Lessons From ILSA & Other US Sanctions Regimes, Published by: The Atlantic Council of The United State, February 2004.
  • Brown University, Targeted Financial Sanctions, A Manual for Design and Implementation, Contribution from the Interlaken Process, The Swiss Confederation in Coopration with he United Nationss Secretariat and the Watson Institute for Innternational Studies, 2001.
  • D. Lektzian, Norwegian Red Cross, Making Sanctions Smarter, Published by: International Peace Research Institute, 2004.
  • Wallensteen, P. & Staibano, C. & Erikson, M., Making Targeted Sanctions Effective, Guidelines for the Implementation of UN Policy, Printed by: Upsala University, 2003.
  • Watson Institute, Brown University, Strengthening Targeted Sanctions through Fair and Clear Procedures, 30 March, 2006.

   

  - Websites

  • UNCITRAl, 1984, From: http://www.uncitral.org/uncitral/en/index.html (Last visited: 20 Feb.2012).

  - Documents and Treaties

  • Charter of the United Nationss, Articles 55 and 56.
  • Factsheet, The European Union and Iran, Brussels, 9 January 2013.
  • Factsheet, E3/EU+3 Nuclear Negotioations with Iran: Terms of the Agreement on Joint plan of Action, Including Measures to be Undertaken by the European Union, Brussels, 17 January 2014, 131219/02.
  • Joint Plan of Action E3/EU+3 and Iran, Geneva, 24 November 2013.
  • Gov/2003/40, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran, Resolution Adopted by the Board of Governors, on 6 June 2003, IAEA.
  • Gov/2003/69, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran, Resolution Adopted by the Board of Governs, on 12 September 2003, IAEA.
  • Gov/2006/14, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran, Resolution Adopted on 4 February 2006, Board of Governors, IAEA.
  • Guidance Relating of the Provisions of Certain Temporary Sanctions Relief Order to Implement the joint Plan of Action Reached on November 24, 2013, Betwean the P5+1 and the Islamic Republic of Iran, U.S. Department of the Treasury, U.S. Department of State, January 20, 2014.
  • IAEA Report No. GOV/2014/10, 20th February, 2014.
  • Implementation of the NPT Safeguardes Agreement and Relevant Provisions of Security Council Resolution in the Islamic Republic of Iran, Board of Governors, GOV/2014/28, 23 May 2014.
  • S/2006/521, United Nationss Security Council, Letter Dated 13 July 2006, From the Permanent Representative of France to the United Nationss Addressed to the President of the Security Council.
  • S/PRST/2006/15, United Nationss Security Council, Statement by the President of the Security Council, 29 March 2006.
  • S/PRST/2006/15, Presidential Statement Underlines Importance of Iran Re-establishing Full, Sustained Suspension of Uranium Enrichment, U.N. Security Council, March 29 2006.
  • S/RES/1696 (2006), United Nationss Security Council, Resolution 1696 Adopted by the Security Council at its 5500th meeting, on 31 July 2006.
  • S/RES/1737 (2006), United Nationss, Resolution 1737 Adopted by the Security Council at its 5612th meeting, on 23 December 2006.
  • S/RES/1747 (2007), United Nationss, Resolution 1747 Adopted by the Security Council at its 5647th meeting, on 24 March 2007.
  • S/RES/1803 (2008), United Nationss, Resolution 1803 Adopted by the Security Council at its 5848th Meeting, on 3 March 2008.
  • S/RES/1835 (2008), United Nations, Resolution 1835 Adopted by the Security Council at its 5984th Meeting, on 27 September 2008.
  • S/RES/1887 (2009), United Nations, Resolution 1887 Adopted by the Security Council at its 6191th meeting, on 24 September 2009.
  • S/RES/1929 (2010), United Nations, Resolution 1929 Adopted by the Security Council at its 6335th Meeting, on 9 June 2010.
  • S/RES/1984 (2011), United Nations, Resolution 1984 Adopted by the Security Council at its 6552th Meeting, on 9 June 2011.
  • S/RES/2049 (2012), United Nations, Resolution 2049 Adopted by the Security Council at its 6781th Meeting, on 7 June 2012.
  • Statement by EU High Representative, Vienna, 20th February, 2014.
  • Summary of U. N. Security Council 5500th Meeting: Security Council Demands Iran Suspend Uranium Enrichment by 31 August, or Face Possible Economic, Diplomatic Sanctions Resolution 1696 (2006) Adopted by Vote of 14-1, July 31, 2006.
  • Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969, Article 56.