دوره و شماره: دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، خرداد 1394، صفحه 1-352 (دو فصلنامه) 
فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی

صفحه 61-90

10.22066/cilamag.2015.15748

مهراب داراب‌پور؛ سعید سلطانی احمدآباد