حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر، با تأکید خاص بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

حقوق بشر به مجموعه امتیازاتی اطلاق می‌شود که برای انسان، فارغ از هر نوع تبعیض، شناسایی شده است. ضرورت حمایت عام و خاص از بشر، نیازمند تلاش گسترده جامعه بین‌المللی، دولت‌ها و نیز نهادهای غیر‌دولتی است. حمایت عام، ناظر بر همه افراد بوده، درحالی‌که حمایت خاص، صرفاً ناظر بر گروه یا دسته‌ای از افراد با ویژگی‌های خاص است. خواهان و خوانده به‌عنوان نمونه‌های بارزی از این افراد، به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر نسبت به دیگران، نیازمند حمایتی خاص هستند. رویکرد بحث حاضر، تبیین انواع حقوق خواهان و خوانده در اسناد حقوق‌بشری با تأکید بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر است. یافته‌های تحقیق، بیانگر توسعه تدریجی نظام بین‌المللی حقوق بشر در زمینه حقوق خواهان و خوانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Plaintiff and Defendant Rights from the Point of View of Human Rights Stressing the European Court of Human Rights’ Precedents

نویسندگان [English]

 • Masoud Raei 1
 • Kaveh Mousavi 2
1
2
چکیده [English]

Human rights defined as a complex of rights and privileges which apart from any kind of discriminations are recognized for the human being. The necessity of public and particular protection of human being needs widespread effort of international society, states, and non-governmental organizations. The public protection is in regard to general population, whereas the particular one refers to special groups or the owner of special titles. Plaintiff and defendant as the outstanding samples of these titles need particular protection for their vulnerability. The attitude of the present discussion is to state kinds of plaintiff and defendant rights in the human rights instruments stressing on the European Court of Human Rights Precedents. The outcomes of the research indicate the gradual promotion in international system of human rights with regard to plaintiff and defendant rights.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Plaintiff
 • Defendant
 • human rights
 • European Convention on Human Rights
 • European Court of Human Rights
 • الف) فارسی

  ـ کتاب

  • آشوری، محمد و دیگران؛ حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، انتشارات دانشکده حقوق‌وعلوم‌سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۳.
  • دبیری، محمدرضا؛ حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‌المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲.
  • شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ ششم، دراک، ۱۳۸۳.

   

   ـ مقاله

  • اردبیلی، محمد؛ «تفهیم اتهام یا حق اطلاع از موضوع و دلایل اتهام»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۳، بهار و تابستان ۱۳۸۵.
  • امیدی، جلیل و سمیه نیکویی؛ «تعریف و مبانی علنی‌بودن دادرسی کیفری»، مجله مدرس علوم انسانی، شماره ۵۸، پاییز ۱۳۸۷.
  • جانی‌پور، مجتبی؛ «وکیل معاضدتی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه‌قضایی»، نشریه راه وکالت، شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۸۹.
  • رزاقی، کیانوش؛ «استانداردهای دادرسی در اسناد بین‌المللی و نظام قضایی ایران»، نشریه کانون، شماره ۱۰۵، خرداد ۱۳۸۹.
  • ساقیان، محمد مهدی؛ «اصل برابری سلاح‌ها در فرایند کیفری، با تأکید بر حقوق فرانسه و ایران»، مجله حقوقی دادگستری، پاییز و زمستان ۱۳۸۵.
  • سلیمیان، ابوالفضل، عبدالله صدیقیان و امرالله ساجدی؛ «حق داشتن وکیل از منظر حقوق بشر در ایران»، دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال دوم، شماره چهارم، تابستان ۱۳۹۲.
  • سیدفاطمی، سیدمحمد؛ دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۵، ۱۳۷۹.
  • ضیایی‌فر، محمد‌حسن؛ «حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی در مرحله مقدماتی، با تأکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر»، نشریه حقوق اساسی، شماره ۸، تابستان ۱۳۸۶.
  • قراچورلو، رزا؛ «انصاف و بی‌انصافی در دادگاه‌های اروپا»، مجله وکالت، تیر ۱۳۸۱.
  • «اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی مصوب ۲۰۰۲ میلادی»، ترجمه: فاطمه قناد، نشریه فقه و حقوق، شماره ۵، تابستان ۱۳۸۴.
  • یاوری، اسدالله؛ «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، نشریه حقوق اساسی، تابستان ۱۳۸۳.

   

  ـ تارنما

  • ابراهیمی، محمد؛ آزادی از بازداشت خودسرانه، عنوان مقاله مندرج در پایگاه اینترنتی پژوهه (pajoohe) به نشانی:

  www.pajoohe.com/fa/print.php?UID=43706

  سخنرانی مسعود راعی دهقی در همایش حقوق خواهان و خوانده، کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، شهریور ۱۳۹۳، منبع: تقریرات مسعود راعی در دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد.

  • سخنرانی جعفر کوشا در همایش علمی قضات ایران و اروپا، به نشانی:

  http://www.roozna.com/Negaresh

  http://lawtoday.ir/article/2021-2015/01/21  

   

  ـ قوانین و اسناد

  • اصول بنگلور مصوب سال 2002.
  • اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره 1990.
  • اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
  • کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1998.
  • مقاوله‌نامه بین‌المللی الغای کلیه اشکال تبعیض‌نژادی مصوب 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی سازمان ملل.
  • میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
  • حداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای حبس (مصوبه قطعنامه شماره ۱۱۰/۴۵ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) (قواعد توکیو).
  • مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس (مصوبه قطعنامه ۱۷۵/۴۵ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۸۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد).
  • مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی خود محروم شده‌اند. (مصوبه قطعنامه شماره ۱۱۳/۴۵ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد).
  • سند رهنمودهای ریاض مصوب 14 دسامبر 1990 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

   

  ب) انگلیسی

  • American Convention on Human Rights, Signed at the Inter-American Specialized Conference on Human Rights. San Josi-Costa Rica, November.22.1996.
  • Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
  • International Covenant on Civil and Political Law.
  • International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination.
  • Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
  • Case of Abdolkhani and Karimian v. Turkey-Application No30471/08-September.22.2009.
  • Case of Ankerl v. Switzerland-Application No 17748/91-October.23.1996.
  • Case of Bulut v. Austria-Application 17358/90 February.22.1996.
  • Case of Chopenko v. Ukraine-Application No. 17735/06-June.15.2015.
  • Case of Chorniy v. Ukraine-Application No. 35227/06-May.16.2013-Final, August.16.2013.
  • Case of Dbouba v. Turkey-Application No. 15916/09-July.13.2010.
  • Case of Dombo Beher B v. The Netherlands- Application No. 14448/88-October.27.1993.
  • Case of Fazli Aslaner v. Turkey-Application No. 36073/04-March.04.2014-Final, July.7.2014.
  • Case of Foucher v. France-Application No. 22209/93 March.18.1997.
  • Case of Grand Stevense and others v. Italy-Application No. 18640/90-March.4.2014-Final, January.8.2014.
  • Case of Hoholm v. Slovakia-Application No. 35632/13-January.13.2015.
  • Case of Khrykin v. Russia-Application No. 33186/08-April.19.2011-Final, July.7. 2011.
  • Case of Kincses v. Hungary-Application No. 66232/10-January.27.2015.
  • Case of Krylov v. Russia-Application No. 36697/03-March.14.2013.
  • Case of Liepins v. Latvia Application No. 31855/03-November.25.2014.
  • Case of Lobo Machado v. Portugal-Application No. 15764/89 February.20.1996.
  • Case of Mocano and Others v. Romania-Application Nos. 10865/09, 45886/07, 32431/08-September.14.2014.
  • Case of Mulsosmani v. Albania-Application No. 29864/03-October.8.2013-Final, January.8.2014.
  • Case of Musaev v. Turkey-Application No. 72754/11-October.21.2014-final, January.21.2015.
  • Case of Oleksandr v. Ukraine-Application No. 21722/77-January.9.2013.
  • Case of Peter Armstrong v. United Kingdom-Application No. 65282/09-December.9.2014.
  • Case of Poghosyan and Baghdasaryan v. Armenia-Application No. 22999/06-June.12.2012-Final, September.12.2012.
  • Case of Rummi v. Estonia-Application No. 63362/09-January.15.2015.
  • Case of Tehrani and Others v. Turkey-Application Nos. 39940/08, 41626/08, 43616/08-April.13.2010.
  • Case of Trancikova v. Slovakia-Application No. 17127/12-January.3.2015.
  • Case of Tsonyo Tsonev v. Bulgaria (No. 3)-Application No. 21124/04-October 16.2012-Final, January.16.2013.
  • Case of Wynen v. Belgium- Application No. 32576/96-November.5.2002.