رجوع از ایجاب در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

چکیده

مفهوم و ماهیت ایجاب، علی‌رغم سادگی ظاهری‌اش، حاوی مباحث عمیقی است که قانون مدنی ایران به آن نپرداخته است. ایجاب، نخستین ارادة انشایی قرارداد است و ممکن است قبل از قبول، مانند هر وجود اعتباری دیگری زوال یابد. رجوع موجِب از مهم‌ترین اسباب زوال ایجاب است که به اراده یک‌جانبة ‌موجب واقع می‌شود. در این مقاله به بررسی رجوع از ایجاب در مهم‌ترین سند تجارت بین‌الملل یعنی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا پرداخته می‌شود. کنوانسیون، یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری است که آیینة تمام‌نمای اندیشه‌های متفکرین دو سوی حوزه آتلانتیک شمالی (رومی ژرمنی ـ کامن‌لا) است.
آیا موجب پیش از قبول، التزامی به نگهداشتن آن دارد یا در رجوع از آن آزاد است؟ آیا ایجاب نافذ (یعنی ایجابی که به مخاطب واصل شده است)، قابل‌رجوع فرض می‌شود؟ در گام بعدی، چه محدودیت‌هایی باید بر حق رجوع موجب تحمیل کرد؟ آیا در رجوع از ایجاب، اطلاع مخاطب شرط است؟ آیا رجوع از ایجاب عام امکان‌پذیر است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revocation of Offer in UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980-Vienne)

نویسندگان [English]

 • Fakhroddin Asghari Aghmashhadi 1
 • Hossein Kaviar 2
چکیده [English]

There are complex issues despite the simple appearance and the nature of the offer with which Iranian Civil Code has never dealt with. Offer as the first will in the conclusion of a contract, before acceptance, may terminate like any other legal institutions. Revocation of offer is one of the most significant causes which can terminate the offer as the unilateral will of offeror. In this article, the revocation of offer in the most important document of international commerce, i.e. UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods will be studied. This Convention is one of the most important commercial documents which reflects all the ideas of commentators on both sides of the North Atlantic (Roman law– Common law). In this study, it is intended to analyze the important issues including whether offeror before acceptance, has any obligation as to keep it open or is free to revoke it? Whether an effective offer (i.e. an offer that was delivered to the offeree) can be assumed revocable or irrevocable? In addition, what restrictions should be imposed on the right of revocation of offeror? Should the offeror prove to inform the offeree of the revocation? Is it possible to revoke the public offers? The results taken from this research can cover the gaps of Iranian law about revocation of offer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Offer
 • Withdrawal
 • Revocation
 • Promise to Non-revoke
 • Reliance of Offeree
 • الف) فارسی

  ـ کتاب

  • اخلاقی، بهروز و فرهاد امام؛ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، چاپ سوم (بر اساس نسخة ویرایش‌شده سال 2010)، شهر دانش، 1393.
  • اداره عملیات ارزی و روابط بین‌الملل؛ تفسیری بر UCP600، انتشارات بانک سپه، 1389.
  • اشمیتوف، کلایو. ام؛ حقوق تجارت بین‌الملل، جلد 2، ترجمه: بهروز اخلاقی و همکاران، سمت، 1378.
  • اصغری آقمشهدی، فخرالدین. اسباب سقوط تعهدات، دانشگاه مازندران، بابلسر، 1392.
  • بیانکا. سی. ام و، ام. جی. بونل؛ تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، جلد 1، ترجمه: مهراب داراب‌پور، چاپ دوم، گنج دانش، 1391.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ تأثیر اراده در حقوق مدنی، چاپ دوم، گنج دانش، 1387.
  • ______________؛ الفارق: دایره‌المعارف عمومی حقوق، جلد 3، چاپ دوم، گنج دانش، 1391.
  • ______________؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 4، چاپ پنجم، گنج دانش، 1391.
  • داکسبری، روبرت؛ مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان، ترجمه و توضیحات: حسین میرمحمدصادقی، حقوقدان، 1377.
  • راف، آنه؛ قواعد حقوق قرارداد انگلستان از نگاه رویه قضایی، ترجمه: سیدمهدی موسوی، میزان، 1386.
  • شعاریان، ابراهیم و ابراهیم ترابی؛ حقوق تعهدات: مطالعه تطبیقی طرح اصلاحی حقوق تعهدات فرانسه با حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، شهر دانش،1393.
  • شیروی، عبدالحسین؛ حقوق تجارت بین‌الملل، سمت، 1389.
  • صفایی، حسین و همکاران؛ حقوق بیع بین‌المللی: بررسی کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده امریکا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم (با تجدیدنظر و اضافات)، 1390.
  • طالب احمدی، حبیب؛ مسئولیت پیش‌قراردادی، میزان،1392.
  • قنواتی، جلیل؛ مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول، بوستان کتاب، قم، 1383.
  • کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد 5، چاپ پنجم (ویرایش جدید)، شرکت سهامی انتشار، 1387.

  ـ مقاله

  • اصغری آقمشهدی، فخرالدین، علی اکبر ایزدی‌فرد و حسین کاویار؛ «بررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391.

   

  ـ رساله

  • بناءنیاسری، ماشاالله؛ جنبه‌های حقوقی اعتبارات اسنادی بین‌المللی: مطالعه‌ای تطبیقی، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، 1389.

   

  ب) انگلیسی

  - Books

  • Beatson, J. (1998). Anson’s Law of Contract, UK: Oxford University Press, 27th Edition.
  • Bernstein, H., Lookofsky, J. M. (2003). Understanding the CISG in Europe, Kluwer Law International, 1st Edition.
  • Bridge, M. (1997). Benjamin’s Sale of Goods, London: Sweet & Maxwell, 5th Edition.
  • Bridge, M. G. (1999). The International Sale of Goods: Law and Practice, Oxford University Press, 1st Edition.
  • Dannemann, G., Vogenauer, S. (Ed.). (2013). The Common European Law in Context Interactions with English and German Law, UK: Oxford University Press, 1st Edition.
  • Davis, A. G. (1963). The Law Relating to Commercial Letters of Credit, London: Sir Isaac Pitman & Sons, 3rd Edition.
  • Ellinger, E. P. (1970). Documentary Letters of Credit, Singapore: University of Singapore Press, 1st Edition.
  • Felemegas, J. (Ed.). (2007). An International Approach to the Interpretation of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) as Uniform Sales Law, Cambridge: Cambridge University Press, 1st Edition.
  • Furmston, M. P. (1991). Cheshire, Fifoot and Furmston’s Law of Contract, London: Butterworths, 12th Edition.
  • Garner, B. A. (2009). Black’s Law Dictionary, USA: West Group Pub, 9th Edition.
  • Honnold, J. O. (1999). Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, The Hague: Kluwer Law International, 3rd Edition.
  • Kritzer, A. (1989). Guide to Practical Applications of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Deventer & Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1st Edition.
  • Marsh, P.D.V. (1994). Comparative Contract Law: England, France, Germany, Gower Pub Co, 1st Edition.
  • Schlechtriem, P. (1986). Uniform Sales Law - The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Vienna: Manz Pub, 1st Edition.
  • Schlechtriem, P. (1998). Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), (Translated by: Geoffrey Thomas), Oxford: Clarendon Press, 1st Edition.
  • Schlechtriem, P., Schwenzer. I. (2005). Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), NY: Oxford, 2nd (English) Edition.
  • Schlechtriem. P., Butler. P. (2009). UN Law on International Sales, Berlin: Springer Pub, 1st Edition.
  • Schlesinger, R. B. (1968). Formation of Contracts: A Study of the Common Core of Legal Systems, NY: Oceana Publications, 1st Edition.
  • Schwenzer, I., Fountoulakis, C. (Eds.). (2006). International Sales Law, London & NY: Routledge & Cavendish, 1st Edition.
  • Smits, J. M. (2012). Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Massachusetts, Edward Elgar Publishing, 2nd Edition.
  • Stone, R. (2005). The Modern Law of Contract, London: Cavendish Publishing Limited, 6th Edition.
  • Sweigert, K., Kotz, H. (1998). Introduction to Comparative Law, Claredon Press, Oxford, 3rd Edition.
  • Treitel, S. G. (2003). The Law of Contract, London: Sweet & Maxwell, 11th Edition.

   

  - Articles

  • Date Bah, S. K. (1979). “UN Convention for Contracts for Sale of Goods: Overview”, Rev. Ghana. L.,vol. 11.
  • Eörsi, G. (1979). “Problems of Unifying Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods”, American Journal of Comparative Law, vol. 27.
  • Feltham, J. D. (1981). “UN Convention on Contracts for International Sale of Goods”, Journal of Business Law.
  • Garro, A. M. (1995). The Gap-Filling Role of the UNIDROIT Principles in International Sales Law: Some Comments on the Interplay between the Principles and the CISG, Tul. L. Rev, vol. 69.
  • Honnold, John. (1964). “The 1964 Hague Conventions and Uniform Laws on the International Sale of Goods”, The American Journal of Comparative Law, vol. 13, No. 3.
  • Kozolchyk, B. (1965). “The Legal Nature of the Irrevocable Commercial Letter of Credit”, The American Journal of Comparative Law, vol. 14.
  • Leete, Burt A. (1992). “Contract Formation under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Commercial Code: Pitfalls for the Unwary”, Temple International and Comparative Law Journal, vol. 6.
  • Malik, Shahdeen. (1985). “Offer: Revocable or Irrevocable. Will Art. 16 of the Convention on Contracts for the International Sale Ensure Uniformity?”, Indian J. Int’l L., vol. 25.
  • Martin, C. H. (2008). “The Electronic Contracts Convention, the CISG, and New Sources of E-Commerce Law”, Tulane Journal of International & Comparative Law, vol. 16, No. 2.
  • Mather, H. (2001). “Firm Offers under the UCC and the CISG”, Dick. L. Rev, vol. 105.
  • Megrah, M. (1982). “Risk Aspects of the Irrevocable Documentary Credit”, Arizona Law Review, vol. 24, No. 2.
  • Murray, John E. (1988). “An Essay on the Formation of Contracts and Related Matters under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, Journal of Law and Commerce, vol. 8.
  • Oliphant, Herman. (1920). “The Duration and Termination of an Offer”, Michigan Law Review, vol. 18, No. 3.
  • Perillo, Joseph. M. (2002). “Screed for a Film and Pillar of Classical Contract Law: Shuey v. United States”, Fordham Law Rev, vol. 71.
  • Sono. K. (1988). “Restoration of the Rule of Reason in Contract Formation: Has There Been Civil and Common Law Disparity”, Cornell Int'l L.J., vol. 21.
  • Sutton, Kenneth C. (1979). “Formation of Contract: Unity in International Sale of Goods”, University of Western Ontario Law Review, vol. 16.
  • Wagner, W. J. (1962). “Some Problems of Revocation and Termination of Offers”, Notre Dame Lawyer, vol. 38, No. 2.
  • Winship, Peter. (1983). “Formation of International Sales Contracts under the 1980 Vienna Convention”, International Lawyer, vol. 17.