بررسی اندیشه‌های انتقادی مکتب «جریان جدید» در حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق‌وعلوم‌سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشکدة حقوق‌وعلوم‌سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مکتب «مطالعات انتقادی» در حقوق و «جریان جدید» در حقوق بین­ الملل، جنبش ­های نوظهوری هستند که با هدف انتقاد همه‌جانبه از وضع موجود و طرح مبانی جدید به منظور نیل به وضع مطلوب، فلسفه‌ورزی نموده ­اند. در پژوهش حاضر سعی شده است تا حد امکان مهم­ترین ابعاد نقد «جریان جدید» از جریان اصلی حقوق بین ­الملل بیان شود تا خواننده با منطق انتقادی این جریان آشنا شود و امکان اصلاح ساختاری حقوق بین­ الملل در پرتو اندیشة­ انتقادی را ارزیابی کند. ازاین­رو مسئلة اصلی پژوهش حاضر این است که آیا جریان جدید توانسته در عین­ حال که نقدی شالوده­ شکن به ریشه ­ها، ساختار و ماهیت حقوق بین­الملل وارد می­کند، از یک ­سو گرفتار شک‌گرایی رادیکال و پوچ ­انگاری نشود و از سوی دیگر بینشی ایجابی نسبت به وضع مطلوب حقوق بین ­الملل ارائه کند. این پژوهش با بررسی اصلی ­ترین حوزه­های نقد «جریان جدید» به این نتیجه رسید که این جریان نه­ تنها بینشی ایجابی نسبت به حقوق بین­ الملل ارائه می­دهد، بلکه با ایجاد نوعی معرفت ­شناسی انتقادی و ارتقای جایگاه استدلال عقلانی، راه خود را از شک‌گرایی رادیکال و پوچ­ انگاری معرفت­ شناختی کاملاً متمایز می­ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Critical Thoughts of the New Stream School in International Law

نویسندگان [English]

 • amir darounparvar 1
 • Pouria Askary 2
1 PhD student in Public International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
2 Associate Professor of International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The Critical Studies Movement in law and the New Stream in international law are emerging movements that seek to criticize the status quo and to design new foundations in order to achieve the desired condition. In the present research, the most important aspects of the critique of the New Stream of international law’s mainstream have been expressed in order to familiarize the reader with the critical logic of this movement and the possibility of structural reform of international law in light of critical thinking has been assessed. Hence, the main question of the present research is whether the new stream has provided a deconstructing criticism to the roots, the structure and nature of international law that on the one hand, does not lead to radical skepticism and nihilism, and on the other hand, provides a more positive insight into the desired status of international law. By examining the main areas of the critique of the New Stream, it is concluded that although the intellectuals of this movement were incapable of providing a positive insight into international law, by creating a kind of critical epistemology and promoting the position of rational reasoning, they are quite distinct from radical skepticism and epistemic absurdity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Critical Legal Studies Movement
 • New Stream
 • Legal Argument
 • Uncertainty
 • International Law Historiography
 • الف. فارسی

  ـ کتاب

  • پَترسون، دنیس؛ مکاتب معاصر فلسفة حقوق؛ کتاب راهنمای بلک‌ول برای فلسفة حقوق، ترجمه: یحیی شعبانی، ترجمان علوم انسانی، 1395.
  • پرویس، نایجل؛ «نظریة جنبش انتقادی حقوقی در حقوق بین­الملل»، در: مکاتب فلسفی در حقوق بین­الملل، ترجمه و تحقیق زیر نظر محمود باقری، 1388، میزان.
  • فلسفی، هدایت­الله؛ سیر عقل در منظومة حقوق بین­الملل؛ اصول اساسی روششناسی حقوق بین­الملل، فرهنگ نشر نو، 1396.
  • نیم­نگاهی به روش­شناسی حقوق بین­الملل؛ ترجمه: علیرضا ابراهیم­گل، خرسندی، 1393.

   

  ـ مقاله

  • ·      کدخدایی، عباسعلی و امیرعباس امیرشکاری؛ «درآمدی بر تحلیل قهقراییِ مارتی کاسکنیِمی در ارزیابی ساختاری حقوق بین­الملل»، فصلنامةمطالعاتحقوقعمومی، دورة 54، شمارة 3، پاییز 1394.

   

  ب. انگلیسی

  - Books

  • Anghie, Antony, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, New York, Cambridge University Press, 2004.
  • Bianchi, Andrea, “Critical Legal Studies and the New Stream”. In (Ed.), International Law Theories: An Inquiry into Different Ways of Thinking, Oxford, Oxford University Press. 2016.
  • Fichtelberg, Aaron, Law at the Vanishing Point; A Philosophical Analysis of International Law, New York, Ashgate Publishing Company, 2008.
  • Hunt, Alan, “The Critique of Law: What is “Critical” about Critical Legal Theory?” In: Fitzpatrick, Peter and Alan Hunt (eds.), Critical Legal Studies, London, Basil Blackwell, 1987.
  • Koskenniemi, Martti, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-1960, New York, Cambridge University Press, 2004.
  • Koskenniemi, Martti, From Apology to Utopia; The Structure of International Legal Argument, New York, Cambridge University Press, 2005.
  • Koskenniemi, Martti, The Politics of International Law, Oxford, Hart Publishing Ltd., 2011.
  • Miéville, China, Between Equal Rights; A Marxist Theory of International Law, Leiden, Brill, 2004.
  • Rostow, E. V., McDougal, M. S., & Reisman, W. M. Power and Policy in Quest of Law: Essays in Honor of Eugene Victor Rostow, Dordrecht, M. Nijhoff Publishers, 1985.
  • Schlag, Pierre, “Critical Legal Studies”, In: Stanley N. katz, et al., eds., The Oxford International Encyclopedia of Legal History, Oxford University Press, 2009.

   

  - Articles

  • Beckett, Jason A. “Rebel Without a Cause? Martti Koskenniemi and the Critical Legal Project”, German Law Journal, Vol. 7, Issue 12, 2006.
  • Carty, Anthony, “Critical International Law: Recent Trends in the Theory of International Law”, Available at: http://ejil.oxfordjournals.org/content/ 2/1/66.full.pdf.
  • Cass, Deborah Z., “Navigating the Newstream: Recent Critical Scholarship International Law”, Nordic Journal of International Law, Vol. 65. 1996.
  • Cross, Emily J., “Critical Legal Studies: Challenging Traditional Legal Thought”, Available at: http://nchchonors.org/wp-content/uploads/2012/04/ Cross-Emily-University-of-Montana-Paper.pdf Gordon, Robert W., “Critical Legal Histories”, Stanford Law Review, Vol. 57, No. 36, 1984.
  • Hunt, Alan, "The Theory of Critical Legal Studies", Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 6, No. 1, 1986.
  • Kennedy, David W., “A New Stream of International Law Scholarship”, Wisconsin International Law Journal, Vol. 7, No. 1, Fall 1988.
  • Klabbers, Jan, “Towards a Culture of Formalism? Martti Koskenniemi and the Virtues”, Temple International & Comparative Law Journal, Vol. 27, Issue 2, 2014.
  • Müllerson, R., “Review of Martti Koskenniemi’s The Gentle Civilizer of Nations: the Rise and Fall of International Law”, 13 EJIL, 2002.
  • Rodrigo, George, Bandeira Galindo, “Martti Koskenniemi: a Review”, The European Journal of International Law, Vol. 16, No.3, 2005.
  • Simpson, A. W. Brian, “Review of Martti Koskenniemi’s The Gentle Civilizer of Nations: the Rise and Fall of International Law”, The American Journal of International Law, Vol. 96, No. 4, 2002.

   

  - Cases

  • Corfu Channel, (United Kingdom v Albania), Merits, Judgment, ICJ Rep 4,)194(, para. 2.
  • Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, (Canada v United States), Merits, (Judgment of 12 October 1984), ICJ Rep 246.
  • Military and Paramilitary Activities in and aguinst Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). Merits, Judgment, ICJ Rep 14, (1986), paras. 215 & 218.
  • South West Africa, (Ethiopia v South Africa), Second Phase, ICJ Rep 6, 1966.
  • Anglo-Norwegian Fisheries, (United Kingdom v Norway), Merits, Judgment, ICJ Rep 116, 1951, p. 21.
  • Fisheries Jurisdiction, (Germany v Iceland), Merits, (Judgment of 25 July 1974), ICJ Rep 313, paras. 59, 60, 66.