رابطة حقوق بشر و حقوق بین‌الملل سرمایه‌‌گذاری در پرتو رویة ایکسید

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، خوراسگان

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، خوراسگان

چکیده

یکی از دغدغه‌های جدی نهادهای حقوق‌بشری، خلأهای قانونی موجود در حوزة حقوق بین‌الملل سرمایه‌‌گذاری است که منجر به تضعیف حمایت‌های حقوق‌بشری می‌شود. مهم‌ترین راه­حل این مشکل، بهره­ بردن از رویه‌های شکل­ گرفتة داوری سرمایه‌‌گذاری بین‌المللی در این زمینه است. ازاین­رو این مقاله می‌کوشد از طریق تحلیل آرای دیوان ایکسید در زمینة حقوق بشر، میزان اعمال ملاحظات حقوق‌بشری در این آرا و کمک به توسعه و ارتقای حقوق بشر در حقوق بین‌الملل سرمایه‌‌گذاری را نشان دهد. شایان ذکر است دیوان ایکسید توانسته به‌طور مؤثر، رویه‌های کاربردی و مفیدی را در راستای پیشرفت حقوق بشر در حوزة سرمایه‌‌گذاری بین‌المللی ایجاد کند. البته باید اذعان کرد که هنوز‌ دیوان ایکسید نتوانسته در این خصوص رویة ثابتی ایجاد کند. به‌عنوان نتیجة تحقیق می‌توان بیان داشت که توسعة داوری در حقوق سرمایه‌‌گذاری در حوزة حقوق بشر، رویکرد تدریجی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Human Rights and International Investment Law in Light of the ICSID Jurisprudence

نویسندگان [English]

 • marziyeh tahmasebi 1
 • leila raisi 2
1 PhD student in International Law, Islamic Azad University, Isfahan Branch, Khorasgan
2 Associate Professor, Islamic Azad University, Isfahan Branch, Khorasgan
چکیده [English]

One of the serious concerns of human rights institutions is legal deficiencies of international investment law that could undermine human rights support. The most important way to address this problem is to benefit from the procedures of international investment arbitration. This paper tries to analyze the relation between human rights and international investment law through the analysis of awards issued by ICSID tribunal in the field of human rights, and illustrates the amount of human rights considerations in those awards and contributes to the development and promotion of human rights in international investment law. It is notable that the arbitral practice is positively engaging with human rights obligations of investors. However, it must be recognized that approaches of ICSID investment tribunal towards human rights are not yet based on a fixed procedure. It must be admitted that the development of investment law arbitration on human rights will be a gradual approach.‌

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Rights
 • International Investment Law
 • ICSID Arbitration
 • Expropriation
 • Development and Promotion
 • الف. فارسی

  ـ کتاب

  • ·      حبیبیان، مسعود؛ مسئولیت بینالمللی سرمایهگذاران خارجی در قبال نقض موازین حقوق‌بشری، شهر دانش، 1396.
  • عسکری، پوریا؛ حقوق سرمایهگذاری خارجی در رویة داوری بینالمللی، شهر دانش، 1394.
  • محبی، محسن؛ مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویة داوری بینالمللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، شهر دانش، ‌1386.

   

  ـ مقاله

  • ·      بهزادی پارسی، آرش و سیدجمال سیفی؛ «رابطه میان حقوق سرمایه‌گذار خارجی و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و محیط­زیست»، مجلة حقوقی بینالمللی، سال سی­وششم، شماره 61، پاییز و زمستان 1398.
  • شهریاری، عبدالنعیم و لیلا، رئیسی؛ «چالش‌های دیپلماسی سرمایه‌گذاری خارجی دولت‌ها»، فصلنامة دولت­پژوهی، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، شمارة 8، زمستان 1395.
  • فیروزی مندمی، فراز؛ «جایگاه تعهدات حقوق بین‌الملل بشر در معاهدات دو‌جانبة سرمایه‌گذاری»، فصلنامة پژوهش حقوق عمومی، سال هجدهم، شمارة 51، تابستان 1395.

   

  ب. انگلیسی

  - Books

  • Dupuy, P. M., Francioni, F., & Petersmann, E. U. (Eds.)., Human Rights in International Investment Law and Arbitration. Oxford University Press. 2009.
  • Thielbörger, P., The Right(s) to Water: the Multi-Level Governance of a Unique Human Right. Springer Science & Business Media. 2013.

   

  - Articles

  • Bilchitz, D., "The Necessity for a Business and Human Rights Treaty. Business and Human Rights Journal, 1(2), 2016.
  • Connors, J., & Schmidt, M., "United Nations". In: Daniel Moecki et al., Textbook on International Human Rights Law, 2013.
  • Crow, K., & Lorenzoni, L., "International Corporate Obligations, Human Rights, and the Urbaser Standard: Breaking New Ground?". BU Int'l LJ, 2017.
  • Davarnejad, L., "Strengthening the social Dimension of International Investment Agreements by Integrating Codes of Conduct for Multinational Enterprises". In Global Forum, Vol. 7, 2008, p. 8.
  • Fry, J. D., "International Human Rights Law in Investment Arbitration: Evidence of International Law's Unity", Duke J. Comp. & Int'l L., vol. 18, 77. 2007.
  • Guntrip, E., "Urbaser v Argentina: the Origins of a Host State Human Rights Counterclaim in ICSID Arbitration?" EJIL: Talk!, 2017.
  • Hirsch, M., "Interactions between Investment and Non-Investment Obligations in International Investment Law", Hebrew University International Law Research Paper, 2006.
  • Krajewski, M., "Human Rights in International Investment Law: Recent Trends in Arbitration and Treaty-Making Practice", 2018.
  • Kriebaum, Ursula, "Privatizing Human Rights: the Interface between International Investment Protection and Human Rights". The Law of International Relations: Liber Amicorum Hanspeter Neuhold. Utrecht: Eleven International Publishing, 2007.
  • Lopez, C. (2017). Struggling to Take Off?: The Second Session of Intergovernmental Negotiations on a Treaty on Business and Human Rights. Business and Human Rights Journal, 2(2), 365-370.
  • Mann, H., “International Investment Agreements, Business and Human Rights: Key Issues and Opportunities”, International Institute for Sustainable Development, 2008.
  • Reiner, C., & Schreuer, C., Human Rights and international Investment Arbitration. Human Rights in International Investment Law and Arbitration.
  • Simma, B., & Kill, T., Harmonizing Investment Protection and International Human Rights: First Steps towards a Methodology. International Investment Law for the 21st Century: Essays in Honour of Christoph Schreuer.
  • Steininger, S., "What Human Rights Got to Do With It? An Empirical Analysis of Human Rights References in Investment Arbitration". Leiden Journal of International Law, vol. 31(1), 2018.
  • Stephan, Paul, “The Futility of Unification and Harmonization in International Commercial Law”, Working Paper. 2014.
  • Suda, R., “The Effect of Bilateral Investment Treaties on Human Rights Enforcement and Realization”, Global Law Working Paper 01/05 Symposium Transnational Corporations and Human Rights, New York School of Law, 2005.
  • Sweet, A. S., & Cananea, G. D., "Proportionality, General Principles of Law, and Investor-State Arbitration: A Response to Jose Alvarez". NYUJ Int'l L. & Pol., 2013.
  • Wouters, J., & Hachez, N., "When Rules and Values Collide: How Can a Balanced Application of Investor Protection Provisions and Human Rights Be Ensured". Hum. Rts. & Int'l Legal Discourse, 3, 301.

   

  - Cases

  • Bear Creek Mining Corporation v Republic of Perú (ICSID Case No. ARB/14/21), Award of 30 November 2017.
  • Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. United Republic of Tanzania, ICSID Case No. ARB/05/22, Award, 24 July 2008.
  • Compañia del Desarrollo de Santa Elena S.A. v. Republic of Costa Rica, ICSID Case No. ARB/96/1.
  • Parkerings-Compagniet AS v. Republic of Lithuania, ICSID Case No. ARB/05/8.
  • Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia, UNCITRAL, PCA Case No. 2012-12.
  • Philip Morris Brands Sàrl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7 (formerly FTR Holding SA, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay) 
  • SAUR International SA v. Republic of Argentina, ICSID Case No. ARB/04/4.
  • Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. and Vivendi Universal, S.A. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/19 (formerly Aguas Argentinas, S.A., Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.and Vivendi Universal, S.A. v. Argentine Republic)
  • The Rompetrol Group N.V. v. Romania, ICSID Case No. ARB/06/3.
  • United Parcel Service of America Inc. v. Government of Canada, ICSID Case No. UNCT/02/1.
  • Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partuergoa v The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/07/26, Award of 8 December 2016.