ابعاد حقوقی انتقال اجباری اشخاص به عنوان جنایت بین المللی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

حق انسان به زندگی در موطن و سرزمین اصلی خود، یکی از حقوق اساسی و اولیة انسان‌ها در طول تاریخ بوده است. اخراج و انتقال اجباری اشخاص از سرزمین مادری در طول تاریخ به‌وفور اتفاق افتاده است و آثار زیان‌بار آن هم‌اکنون نیز قابل مشاهده است. این عمل بنا به مقاصد گوناگونی ازجمله استثمار انسان‌ها و سلب حق مالکیت آن‌ها در سرزمین اصلی خود ارتکاب می­یافته است. با تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری و صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جنایات بین‌المللی، صراحتاً انتقال اجباری اشخاص نیز به‌عنوان یکی از صور جنایات بین‌المللی، مشخصاً جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناسایی شد که در مقالة حاضر به بررسی ابعاد این پدیده به‌عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، و تمایز آن با مفاهیم مشابه از قبیل تبعید، نسل‌زدایی و رابطة آن دو، و در پایان با رویکردی انتقادی در قبال رویه‌قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در بررسی موارد انتقال اجباری اشخاص در قضیة بوسنی علیه صربستان و مونته­نگرو در 2007، به عدم رویکرد واحد بین دادگاه بین‌الملل کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین دیوان بین‌الملل کیفری پرداخته شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Aspects of Forced Population Transfer as an International Crime

نویسندگان [English]

 • Mohsen Ghadir 1
 • shaho jafari 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law, Qom University
2 Ph.D student of faculty of law. university of qom
چکیده [English]

The human right to live in one's homeland has been one of the basic human rights throughout history. Forced deportation and transfer of persons from the motherland has occurred in abundance across the ages, and its harmful effects can still be seen. This heinous act has been committed for various purposes, including the exploitation of human beings, the deprivation of their property rights in their homeland, and so on. With the establishment of the International Criminal Court and its jurisdiction to deal with international core crimes, explicitly transfer of persons as one of the forms of International crimes specifically identified as crimes against humanity and war crimes. In this article, the dimensions of the above-mentioned phenomenon as crimes against humanity and war crimes are examined and its distinction with similar concepts such as exile, genocide, and the relationship of the two is discussed. Finally, with a critical approach to the case-law of the International Court of Justice in examining cases of forced transfer in the Bosnia's Genocide Case against Serbia and Montenegro in 2007, the lack of a unified approach between the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Court has been addressed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Forced Population Transfer
 • War Crimes
 • Crime against Humanity
 • Genocide
 • Ethnic Cleansing
 • الف. فارسی

  - کتاب

  • کرﯾﺎﻧﮓ ﺳﺎک، ﮐﯿﺘﯽ ﺷﯿﺎﯾﺰری؛ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮐﯿﻔﺮی، ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺑﻬﻨـﺎم ﯾﻮﺳـﻔﯿﺎن و ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ، سمت،1393 .
  • ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪی، ﺳﯿﺪﻣﺼﻄﻔﯽ؛ اﺻﻞ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﺳﻼم و ﺣﻘـﻮق ﺑـیناﻟﻤلل، ﻗـﻢ، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻔﯿﺪ،1392.
  • عزیزی، ستار؛ حمایت از اقلیتها در حقوق بین‌الملل، همدان، نور علم،
  • والاس ربکا؛ حقوق بین‌الملل، ترجمه و تحقیق: سیدقاسم زمانی و مهناز بهراملو، شهر دانش، چاپ سوم، 1390.

  - مقاله

  • ﻋﺰﯾﺰی، ﺳﺘﺎر؛«ژﻧﻮﺳﯿﺪ در روﯾﻪﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ»، ﻓﺼﻠﻨﺎمۀ ﺣﻘﻮق، مجلۀ داﻧﺸﮑﺪة ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ دانشگاه ﺗﻬﺮان،
  • میرمحمدی، مصطفی و حسین مشیری؛ «ﮐﻮچ و اﻧﺘﻘﺎل اﺟﺒﺎری»، مطالعة ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در آﻣﻮزه‌ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ و اﺳﻨﺎد بین­اﻟﻤﻠﻠﯽ، فصلنامة قرآن، فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، شمارة 3، پاییز و زمستان 1394.

  ب. انگلیسی

  - Books

  • Bassiouni, M. Cherif. Crimes against Humanity in International Criminal Law, 2nd edition, The Hague, Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 1999.
  • Bassiouni, M. Cherif. Crime against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application, Cambridge University Press, 2011.

  -Articles

  • Chetail, Vincent. "Is There any Blood on My Hands? Deportation as a Crime of International Law", Leiden Journal of International Law, 29, 2016.
  • Bultz, A., "Redefining Apartheid in International Criminal Law", Criminal Law Forum, vol. 24, 2013.
  • Schabas, William. "Genocide in International Law: The Crimes of Crimes". The American Journal of International Law. vol. 95, 2001.
  • van der/Herik, L., "The Meaning of the Word ‘Destroy’ and its Implication for the Wider Understanding of the Concept of Genocide", in H.G. vanderWilt et al. (eds.) The Genocide Convention. The Legacy of 60 Years, 2012.
  • Preece, Jennifer Jackson, "Ethnic Cleansing as an Instrument of Nation-State Creation: Changing State Practices and Evolving Legal Norms", Human Rights Quarterly, vol. 20, 1998.
  • Lemkin, Raphael, "Axis Rule in Occupied Europe". Washington: Carnegie Endowment for International Peace, Division of International Law. 1944.

  -International Instruments

  • Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro (2007, 26 February). Case concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Judgment I.C.J. Available from: http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=5&p3=-1&y=2007.
  • Charter of International Criminal Court
  • Charter of International Military Tribunal
  • Charter of International Military Tribunal for far east
  • Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, (1948.)
  • Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance  with the                                                                                Charter of the United Nations, General Assembly Resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970.
  • Enforced or Involuntary Disappearances, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 6/Rev. 3.
  • Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949.
  • Guido Acquaviva Chef de Cabinet, Special Tribunal for Lebanon, Forced Displacement and International Crimes, Division of international protection, June 2011.
  • Human Rights Committee (HRC), General Comment No. 15: The Position of Aliens Underunder the Covenant, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), (1986.)
  • ICJ Rep, (2015) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia) Judgment of 3 February 2015.
  • ICJ Rep., Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia) Judgment of 3 February 2015
  • Report of the Preparatory Commission for the ICC, Finalized Draft Text of the Elements of the Crimes, PCNICC/2000/INF/3/Add.2, 11,  (2000.)
  • Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances of 26 January 2011.